generated html version of reformdict.txtHOME

ì	1st person exclusive pronoun, nom
wè	1st person inclusive pronoun, nom
yù	2nd person pronoun, nom and acc
hè	3rd person male pronoun, nom
śè	3rd person female pronoun, nom
ðà	3rd person epicene pronoun, nom
it	3rd person inanimate pronoun, nom and acc
mè	1st person exclusive pronoun, acc
us	1st person inclusive pronoun, acc
him	3rd person male pronoun, acc
hŕ	3rd person female pronoun, acc
ðem	3rd person epicene pronoun, acc
mì	1st person exclusive pronoun, gen
awr	1st person inclusive pronoun, gen
yŕ	2nd person pronoun, gen
hiz	3rd person male pronoun, gen
hŕ	3rd person female pronoun, gen
ðer	3rd person epicene pronoun, gen
its	3rd person inanimate pronoun, gen
ol	1st person exclusive pronoun, fut
wil	1st person inclusive pronoun, fut
yẋl	2nd person pronoun, fut
hil	3rd person male pronoun, fut
śil	3rd person female pronoun, fut
ðel	3rd person epicene pronoun, fut
tẋl	3rd person inanimate pronoun, fut
ìm	1st person exclusive pronoun, cop
wŕ	1st person inclusive pronoun, cop
yŕ	2nd person pronoun, cop
hèz	3rd person male pronoun, cop
śèz	3rd person female pronoun, cop
ðer	3rd person epicene pronoun, cop
tiz	3rd person inanimate pronoun, cop
ìv	1st person exclusive pronoun, hab
wèv	1st person inclusive pronoun, hab
yùv	2nd person pronoun, hab
hèv	3rd person male pronoun, hab
śèv	3rd person female pronoun, hab
ðàv	3rd person epicene pronoun, hab
tiv	3rd person inanimate pronoun, hab
ìz	1st person exclusive pronoun, past
wèŕ	1st person inclusive pronoun, past
yùŕ	2nd person pronoun, past
hyuz	3rd person male pronoun, past
śyuz	3rd person female pronoun, past
ðàŕ	3rd person epicene pronoun, past
tuz	3rd person inanimate pronoun, past
ìd	1st person exclusive pronoun, cond
wèd	1st person inclusive pronoun, past
yùd	2nd person pronoun, past
hèd	3rd person male pronoun, past
śèd	3rd person female pronoun, past
ðàd	3rd person epicene pronoun, past
tid	3rd person inanimate pronoun, past
bè	be, irregular, not used in some tenses -- bè, bin, bèiñ
hav	have, irregular, not used in some tenses -- hav, had, haviñ
cum	come v- cum, càm, cumiñ
get	get v- get, got, gotiñ
giv	give v- giv, gàv, giviñ
gò	go v- gò, went, goiñ
kèp	kèp v- kèp, kept, kèpiñ
let	let v.
màk	make v- màk, màd, màkiñ
put	put v.
sèm	seem v- sèm, sèmd, sèmiñ
tàk	take v- tàk, tẋk, tàkiñ
dù	do v- dù, did, dùiñ
sà	say v- sà, sed, sediñ
sè	see v- sè, so, sèñ
send	send v- send, sent, sendiñ
mà	may v- mà, mìt, màyiñ
abẇt	about prep.
acros	across prep.
aftŕ	after prep.
agànst	against prep.
among	amon prep.
at	at prep.
bifor	before prep.
bitwèn	between prep.
bì	by prep.
dẇn	down prep.
frum	from prep.
in	in prep.
of	off prep.
on	on prep.
òvŕ	over prep.
þrù	through prep.
tù	to prep.
undŕ	under prep.
up	up prep.
wiþ	with prep.
as	as conj.
fŕ	for prep.
uv	of conj.
til	till prep.
þan	than conj.
u	a indef. art.
en	an indef. art.
ðu	the def. art.
ol	all prep.
enè	any prep.
evrè	every prep.
nò	no prep.
uðŕ	other prep.
sum	some prep.
suç	such prep.
ðat	that prep.
ðis	this prep.
and	and conj.
bècuz	because conj.
but	but conj.
or	or conj.
if	if conj.
ðò	though conj.
wel	while conj.
agen	again adv.
evŕ	ever adv.
far	far adj. adv.
forwŕd	forward adv.
nèr	near adj.
nẇ	now adv.
ẇt	out adv.
stil	still adv.
ðen	then adv.
ðer	there adv.
tẋgeðŕ	together adv.
wel	well adv.
olmòst	almost adv.
ènuf	enough adv.
èven	even adv.
lidẋl	little adv.
muç	much adv.
not	not adv.
ònlè	only adv.
kwìt	quite adv.
sò	so conj.
verè	very adv.
tẋmorò	tomorrow adv.
yestŕdà	yesterday adv.
norþ	north adv.
sẇþ	south adv.
èst	east adv.
west	west adv.
plèz	please adv.
yes	yes
acẇnt	account n.
act	act n.
ad	add v- ad, adid, adiñ
adiśin	addition n.
ajust	adjust v- ajust, ajustid, ajustiñ
ajustmint	adjustment n.
avertìz	advertise v- avertìz, avertìzd, avertìziñ
avertìzmint	advertisement n.
agrè	agree v- agrè, agrèd, agrèiñ
agrèmint	agreement n.
àŕ	air n.
amẇnt	amount n.
amyùz	amuse v- amyùz, amyùzd, amyùziñ
animẋl	animal n.
ansŕ	answer v- ansŕ, ansŕd, ansŕiñ
aparatẋs	apparatus n.
aprùv	approve v- aprùv, aprùvd, aprùviñ
aprùvẋl	approval n.
argyù	argue v- argyù, argyùd, argyùiñ
argyùmint	argument n.
art	art n.
atak	attack v- atak, atakt, atakiñ
atak	attack n.
atempt	attempt v- atempt, atemptid, atemptiñ
atempt	attempt n.
atençẋn	attention n.
atract	attract v- atract, atractid, atractiñ
atracçẋn	attraction n.
oþòritè	authority n.
bak	back n. adv.
balens	balance v- balens, balenst, balensiñ
balens	balance n.
bàs	base n.
bèhàv	behave v- bèhàv, bèhàvd, bèhàviñ
bèhàvèŕ	behaviour n.
bẋlèv	believe v- bẋlèv, bẋlèft, bẋlèviñ
bẋlèf	belief n.
ber	bear (give birth to) v- ber, bor, borñ
bŕþ	birth n.
bit	bit n.
bìt	bite v- bìt, bit, bitiñ
blud	blood n.
blèd	bleed v- blèd, bled, blediñ
blò	blow n.
blò	blow v- blò, blù, blòñ
bodè	body n.
bras	brass n.
bred	bread n.
breþ	breath n.
brèð	breathe v- brèð, brèðd, brèðiñ
bruðŕ	brother n.
bild	build v- bild, bilt, biliñ
bildiñ	building n.
bŕn	burn n.
bŕn	burn v- bŕn, bŕnt, bŕniñ
bŕst	burst v- bŕst, bŕzd, bŕstiñ
biznis	business n.
budŕ	butter n.
canvis	canvas n.
cer	care n.
cer	care v- cer, cerd, ceriñ
coz	cause n.
coz	cause v- coz, cozd, coziñ
çok	chalk n.
çans	chance n.
çànj	change n.
çànj	change v- çànj, çànjd, çànjiñ
cloþ	cloth n.
clòðiñ	clothing n.
còl	coal n.
çarcòl	charcoal n.
culŕ	colour n.
cumfŕt	comfort n.
cumfŕt	comfort v- cumfŕt, càmfŕtid, cumfŕtiñ
cumitè	committee n.
cumpanè	company n.
cẋmper	compare v- cẋmper, cẋmperd, cẋmperiñ
cẋmperisn	comparison n.
cẋmpèt	compete v- cẋmpèt, cẋmpètid, cẋmpètiñ
competiśn	competition n.
cẋndiśn	condition n.
cẋnect	connect v- cẋnect, cẋnectid, cẋnectiñ
cẋnecśn	connection n.
cẋntròl control v- cẋntròl, cẋntròld, cẋntròliñ
cẋk	cook n.
copŕ	copper n.
copè	copy n.
copè	copy v- copè, copèd, copèñ
còrk	cork n.
cotẋn	cotton n.
cof	cough n.
cof	cough v- cof, coft, cofiñ
cuntrè	country n.
cuvŕ	cover n.
crak	crack n.
credit	credit n.
crìm	crime n.
cruś	cruś v- cruś, cruśt, cruśiñ
crì	cry v- crì, crìd, crìñ
cŕnt	current adj.
cŕv	curve n.
cŕvd	curved adj.
damij	damage n.
damij	damage v- damij, damijd, damijiñ
dànjŕ	danger n.
dotŕ	daughter n.
dà	day n.
deþ	death n.
dì	die v- dì, dìd, dìñ
det	debt n.
disìd	decide v- disìd, disìt, disìdiñ
disiźn	decision n.
digrè	degree n.
dizìn	design n.
dizìn	design v- dizìn, dizìnd, dizìniñ
dizìŕ	desire n.
distròy	destroy n.
distrucśn	destruction n.
dètàl	detail n.
dẋvelẋpmint	development n.
dìjesçn	digestion n.
dìrekçn	direction n.
discuvŕè	discovery n.
discuśn	discussion n.
dizèz	disease n.
diskust	disgust n.
distans	distance n.
distribyùśn	distribution n.
diviźn	division n.
dẇt	doubt n.
driñk	drink n.
driñk	drink v- driñk, drañk, druñkiñ
drìv	drive v- drìv, dròv, driviñ
dust	dust n.
ŕþ	earth n.
ej	edge n.
ejùcàśn	education n.
efect	effect n.
end	end n.
end	end v- end, ent, endiñ
erŕ	error n.
èvent	event n.
igzampẋl	example n.
eksçànj	exchange n.
egzist	exist v- egzist, egzizd, egzistiñ
egzistins	existence n.
ekspanśn	expansion n.
ekspèrèins	experience n.
ekspŕt	expert n.
fàct	fact n.
fol	fall n.
fol	fall v- fol, fel, foliñ
familè	family n.
foðŕ	father n.
fèŕ	fear n.
fèŕ	fear v- fèŕ, fèŕd, fèŕñ
fèl	feel v- fèl, felt, fèliñ
ficśn	fiction n.
fèld	field n.
fìt	fight n.
fìt	fight v- fìt, fot, fìtiñ
fìŕ	fire n.
fìŕ	fire v- fìŕ, fìŕd, fìŕñ
flàm	flame n.
flì	fly v- flì, flù, flòñ
flìt	flight n.
flẇŕ	flower n.
fòld	fold v- fòld, fòlt, fòldiñ
fùd	food n.
fèd	feed v- fèd, fed, fèdiñ
fòrs	force n.
fòrs	force v- fòrs, fòrst, fòrsiñ
fòrm	form n.
frend	friend n.
frunt	front n.
frùt	fruit n.
glas	glass n.
gòld	gold n.
guvŕmint	government n.
gràn	grain n.
gras	grass n.
grip	grip v- grip, gript, gripiñ
grùp	group n.
grò	grow v- grò, grù, gròñ
gròþ	growth n.
gìd	guide n.
gìd	guide v- gìd, gìt, gìdiñ
harbŕ	harbour n.
harmunè harmony n.
hàt	hate n.
hàt	hate v- hàt, hàtid, hàtiñ
hèr	hear v- hèr, hŕd, hèŕñ
hèt	heat n.
hèt	heat v- hèt, hètid, hètiñ
help	help n.
help	help v- help, helpt, helpiñ
histrè	history n.
hòl	hole n.
hòp	hope n.
hòp	hope v- hòp, hòpt, hòpiñ
awŕ	hour n.
hyùmŕ	humour n.
ìs	ice n.
ìdèu	idea n.
impuls	impulse n.
incrès	increase n.
incrès	increase v- incrès, incrèst, incrèsiñ
industrè	industrè n.
ink	ink n.
insect	insect n.
instrumint	instrument n.
inśŕins	insurance n.
intrest	intrest n.
invent	invent v- invent, invend, inventiñ
invençn	invention n.
ìŕn	iron n.
jelè	jelly n.
jòyn	join v- jòyn, jòynd, jòyñ
jŕnè	journey n.
juj	judge n.
jump	jump v- jump, jumpt, jumpiñ
kik	kick v- kik, kikt, kikiñ
kis	kiss v- kis, kist, kisiñ
nolij	knowledge n.
land	land n.
laGwij	language n.
laf	laugh v- laf, laft, lafiñ
lo	law n.
lèd	lead v- lèd, led, lèdiñ
lŕn	learn v- lŕn, lŕnd, lŕñ
leðŕ	leather n.
ledŕ	letter n.
levẋl	level n.
lift	lift v- lift, liftid, liftiñ
lìt	light n.
lìt	light v- lìt, lit, litiñ
limit	limit n.
linin	linen n.
likwid	liquid n.
list	list n.
lẋk	look v- lẋk, lẋkt, lẋkiñ
los	loss n.
lùz	lose v- lùz, lost, lùziñ
luv	love v- luv, luvd, luviñ
muśin	machine n.
man	man n.
manij	manage v- manij, manijd, manijiñ	
manijŕ	manager n.
mark	mark n.
markit	market n.
mas	mass n.
mèl	meal n.
meźŕ	measure v- meźŕ, meźŕd, meźŕñ
mèt	meat n.
mèt	meet v- mèt, met, mètiñ
memrè	memory n.
rimembŕ	remember v- rimembŕ, rimembŕd, rimembŕñ
metẋl	metal n.
midẋl	middle n.
milk	milk n.
mìnd	mind n.
mìn	mine n.
mìn	mine v- mìn, mìnd, mìñ
minit	minute n.
mist	mist n.
munè	money n.
munþ	month n.
mòrniñ	morning n.
muðŕ	mother n.
mòśn	motion n.
mùv	move v- mùv, mùvd, mùviñ
mẇntin	mountain n.
myùzic	music n. 
rìt	write v- rìt, ròt, ritiñ