Demo of my font. HOME

Neoletters is a geometric sans-serif monospace font created by me, Oren Watson.

This font is designed at a native pixel size of 16px. this equals 12pt on 
Windows and Linux, and size 16 on Mac. Sizes that are integer multiples
of the native size will look ok, but blocky, while certain sizes that are 
simple fractions of the native size (like 6pt, 8pt, and 9pt) will be blurry
but usable. sizes that are high-denominator fractions of the native size will 
typically look awful. This font doesn't seem to work well with ClearType at 
small sizes.

It supports a large number of languages and all kinds of mathematical,
techincal, and miscellaneous symbols. Support for modern European languages
is 100%, and in addition it supports some ancient European alphabets: 
Glagolitic, Runic, and polytonic Greek. Work is in progress to support Japanese,
and various Brahmic scripts are in the todo list. Eventually Arabic and Korean
will be added, and finally I plan on adding chars from Simplified Chinese.

A sectioned list of characters supported is below the sample text.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a diam lectus. 
Sed sit amet ipsum mauris. Maecenas congue ligula ac quam viverra nec 
consectetur ante hendrerit. Donec et mollis dolor. Praesent et diam eget 
libero egestas mattis sit amet vitae augue. Nam tincidunt congue enim, ut 
porta lorem lacinia consectetur.
When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to 
dissolve the political bands which have connected them with another, and to 
assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which 
the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the 
opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel 
them to the separation.
sample texts from http://www.columbia.edu/~fdc/utf8/
ᚠᛇᚻ᛫ᛒᛦᚦ᛫ᚠᚱᚩᚠᚢᚱ᛫ᚠᛁᚱᚪ᛫ᚷᛖᚻᚹᛦᛚᚳᚢᛗ
ᛋᚳᛖᚪᛚ᛫ᚦᛖᚪᚻ᛫ᛗᚪᚾᚾᚪ᛫ᚷᛖᚻᚹᛦᛚᚳ᛫ᛗᛁᚳᛚᚢᚾ᛫ᚻᛦᛏ᛫ᛞᚫᛚᚪᚾ
ᚷᛁᚠ᛫ᚻᛖ᛫ᚹᛁᛚᛖ᛫ᚠᚩᚱ᛫ᛞᚱᛁᚻᛏᚾᛖ᛫ᛞᚩᛗᛖᛋ᛫ᚻᛚᛇᛏᚪᚾ᛬
Τὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνικὴ
τὸ σπίτι φτωχικὸ στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου.
Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου.
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
ღმერთსი შემვედრე, ნუთუ კვლა დამხსნას სოფლისა შრომასა, ცეცხლს, წყალსა და მიწასა, 
ჰაერთა თანა მრომასა; მომცნეს ფრთენი და აღვფრინდე, მივჰხვდე მას ჩემსა ნდომასა, 
დღისით და ღამით ვჰხედვიდე მზისა ელვათა კრთომაასა.
Im finſteren Jagdſchloß am offenen Felsquellwaſſer patzte der affig-flatterhafte 
kauzig-höf‌liche Bäcker über ſeinem verſifften kniffligen C-Xylophon.
Sævör grét áðan því úlpan var ónýt. 
Flygande bäckasiner söka strax hwila på mjuka tuvor.
Blåbærsyltetøy
Pchnąć w tę łódź jeża lub osiem skrzyń fig.
Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské kódy. 
Starý kôň na hŕbe kníh žuje tíško povädnuté ruže, na stĺpe sa ďateľ učí 
kvákať novú ódu o živote.
Árvíztűrő tükörfúrógép.
Below is a list in sections of characters supported by my font. the ones
in green are new.

Ascii

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Latin-1, -A, -B, IPA

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß
àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğ
ĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿ
ŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞş
ŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſ
ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟ
ƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿ
ǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟ
ǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ
ȀȁȂȃȄȅȆȇȈȉȊȋȌȍȎȏȐȑȒȓȔȕȖȗȘșȚțȜȝȞȟ
ȠȡȢȣȤȥȦȧȨȩȪȫȬȭȮȯȰȱȲȳȴȵȶȷȸȹȺȻȼȽȾȿ
ɀɁɂɃɄɅɆɇɈɉɊɋɌɍɎɏɐɑɒɓɔɕɖɗɘəɚɛɜɝɞɟ
ɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ
ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟ
ʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼʽʾʿ
ˀˁ˂˃˄˅ˆˇˈˉˊˋˌˍˎˏːˑ˒˓˔˕˖˗˘˙˚˛˜˝˞˟
ˠˡˢˣˤ˥˦˧˨˩˪˫ˬ˭ˮ˯˰˱˲˳˴˵˶˷˸˹˺˻˼˽˾˿

Latin Extended C, Additional

ⱠⱡⱢⱣⱤⱥⱦⱧⱨⱩⱪⱫⱬⱭⱮⱯⱰⱱⱲⱳⱴⱵⱶⱷⱸⱹⱺⱻⱼⱽⱾⱿ
ḀḁḂḃḄḅḆḇḈḉḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝḞḟ
ḠḡḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫḬḭḮḯḰḱḲḳḴḵḶḷḸḹḺḻḼḽḾḿ
ṀṁṂṃṄṅṆṇṈṉṊṋṌṍṎṏṐṑṒṓṔṕṖṗṘṙṚṛṜṝṞṟ
ṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩṪṫṬṭṮṯṰṱṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻṼṽṾṿ
ẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẊẋẌẍẎẏẐẑẒẓẔẕẖẗẘẙẚẛẜẝẞẟ
ẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặẸẹẺẻẼẽẾế
ỀềỂểỄễỆệỈỉỊịỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞở
ỠỡỢợỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựỲỳỴỵỶỷỸỹỺỻỼỽỾỿ
ᴀᴁᴂᴃᴄᴅᴆᴇᴈᴉᴊᴋᴌᴍᴎᴏᴐᴑᴒᴓᴔᴕᴖᴗᴘᴙᴚᴛᴜᴝᴞᴟᴠᴡᴢᴣᴤᴥᴦᴧᴨᴩᴪᴫ
ᴬᴭᴮᴯᴰᴱᴲᴳᴴᴵᴶᴷᴸᴹᴺᴻᴼᴽᴾᴿᵀᵁᵂᵃᵄᵅᵆᵇᵈᵉᵊᵋᵌᵍᵎᵏᵐᵑᵒᵓᵔᵕᵖᵗᵘᵙᵚᵛᵜᵝᵞᵟᵠᵡ
ᵢᵣᵤᵥᵦᵧᵨᵩᵪᵫᵬᵭᵮᵯᵰᵱᵲᵳᵴᵵᵶᵷᵸᵹᵺᵻᵼᵽᵾᵿ
ᶀᶁᶂᶃᶄᶅᶆᶇᶈᶉᶊᶋᶌᶍᶎᶏᶐᶑᶒᶓᶔᶕᶖᶗᶘᶙᶚ
꜠꜡ꜢꜣꜤꜥꜦꜧꜨꜩꜪꜫꜬꜭꜮꜯꜰꜱꜲꜳꜴꜵꜶꜷꜸꜹꜺꜻꜼꜽꜾꜿꝀꝁꝂꝃꝄꝅꝆꝇꝈꝉ

Greek and Coptic

ͰͱͲͳʹ͵Ͷͷͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏ
ΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡ ΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήί
ΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϏ
ϐϑϒϓϔϕϖϗϘϙϚϛϜϝϞϟϠϡϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯ
ϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ
ἀἁἂἃἄἅἆἇἈἉἊἋἌἍἎἏἐἑἒἓἔἕ἖἗ἘἙἚἛἜἝ἞἟
ἠἡἢἣἤἥἦἧἨἩἪἫἬἭἮἯἰἱἲἳἴἵἶἷἸἹἺἻἼἽἾἿ
ὀὁὂὃὄὅ὆὇ὈὉὊὋὌὍ὎὏ὐὑὒὓὔὕὖὗ὘Ὑ὚Ὓ὜Ὕ὞Ὗ
ὠὡὢὣὤὥὦὧὨὩὪὫὬὭὮὯ
ὰάὲέὴήὶίὸόὺύὼώ
ᾀᾁᾂᾃᾄᾅᾆᾇᾈᾉᾊᾋᾌᾍᾎᾏᾐᾑᾒᾓᾔᾕᾖᾗᾘᾙᾚᾛᾜᾝᾞᾟ
ᾠᾡᾢᾣᾤᾥᾦᾧᾨᾩᾪᾫᾬᾭᾮᾯᾰᾱᾲᾳᾴᾶᾷᾸᾹᾺΆᾼ᾽ι᾿
῀῁ῂῃῄῆῇῈΈῊΉῌ῍῎῏ῐῑῒΐῖῗῘῙῚΊ῝῞῟
ῠῡῢΰῤῥῦῧῨῩῪΎῬ῭΅`ῲῳῴῶῷῸΌῺΏῼ´῾

Cyrillic

ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏ
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѠѡѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱ
ѮѯѲѳѴѵѶѷѸѹѺѻѼѽѾѿҀҁ
ҊҋҌҍҎҏҐґҒғҔҕҖҗҘҙҚқҜҝҞҟ
ҠҡҢңҤҥҦҧҨҩҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿ
ӀӁӂӃӄӅӆӇӈӉӊӋӌӍӎӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟ
ӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӺӻӼӽӾӿ
ԀԁԂԃԄԅԆԇԈԉԊԋԌԍԎԏԐԑԒԓԔԕԖԗԘԙԚԛԜԝԞԟ
ԠԡԢԣԤԥԦԧ

Armenian

ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖ
աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆև

Georgian

ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅ
აბგდევზთიკლმნოპჟრსტუფქღყშჩცძწჭხჯჰჱჲჳჴჵჶჷჸჹჺ
ⴀⴁⴂⴃⴄⴅⴆⴇⴈⴉⴊⴋⴌⴍⴎⴏⴐⴑⴒⴓⴔⴕⴖⴗⴘⴙⴚⴛⴜⴝⴞⴟⴠⴡⴢ

Glagolitic

ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮ
ⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞ

Hebrew

אבגדהוזחטיךכלםמן
נסעףפץצקרשתװױײ׳״

Devanagari

ऄअआइईउऊऋऌऍऎए
ऐऑऒओऔकखगघङचछजझञट
ठडढणतथदधनऩपफबभमय
रऱलळऴवशषसह

Thai

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏ
ฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟ
ภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯ
ะัาำิีึืฺุู
฿
เแโใไๅๆ ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ํ ๎ ๏
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛

General Punctuation

           ​‌‍‎‏
‐‑‒–—―‖‗‘’‚‛“”„‟
†‡•‣․‥…‧

‪‫‬‭‮ 
‰‱′″‴‵‶‷‸‹›※‼‽‾‿
⁀⁁⁂⁃⁄⁅⁆⁇⁈⁉⁊⁋⁌⁍⁎⁏
⁐⁑⁒⁓⁔⁕⁖⁗⁘⁙⁚⁛⁜⁝⁞
⁰ⁱ⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁺⁻⁼⁽⁾ⁿ
₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉₊₋₌₍₎

Currency Symbols

₧€₪₠₡₢₣₤₥₦₨₩₫₭₮₯₰₱₲₳₴₵

Control character symbols

␀␁␂␃␄␅␆␇␈␉␊␋␌␍␎␏
␐␑␒␓␔␕␖␗␘␙␚␛␜␝␞␟
␠␡␢␣␤␥␦

Number Forms

⅐⅑⅒⅓⅔⅕⅖⅗⅘⅙⅚⅛⅜⅝⅞⅟
ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅬⅭⅮⅯ
ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻⅼⅽⅾⅿ
↉↊↋

Arrows

←↑→↓↔↕↖↗↘↙↚↛↜↝↞↟↠↡↢↣↤↥↦↧↨↩↪↫↬↭↮↯
↰↱↲↳↴↵↶↷↸↹↺↻↼↽↾↿⇀⇁⇂⇃⇄⇅⇆⇇⇈⇉⇊⇋⇌⇍⇎⇏
⇐⇑⇒⇓⇔⇕⇖⇗⇘⇙⇚⇛⇠⇡⇢⇣⇤⇥⇦⇧⇨⇩⇪
⇵⇶⇷⇸⤡⤢⟰⟱⇫⇬⇭⇮⇯⇰⇱⇲⇳⇴
⤀⤁⤂⤃⤄⤅⤆⤇⤈⤉⤊⤋⤌⤍⤎⤏⤣⤤⤥⤦⇜⇝⇞⇟

Mathematical Operators, misc technical, APL, OCR, etc...

∀∁∂∃∄∅∆∇∈∉∊∋∌∍∎∏
∐∑−∓∔∕∖∗∘∙√∛∜∝∞∟∠∡∢∣∤∥∦∧∨∩∪∫∬∭∮∯
∰∱∲∳∴∵∶∷∸∹∺∻∼∽∾∿≀≁≂≃≄≅≆≇≈≉≊≋≌≍≎≏
≐≑≒≓≔≕≖≗≘≙≚≛≜≝≞≟≠≡≢≣≤≥≦≧≨≩≪≫≬≭≮≯
≰≱≲≳≴≵≶≷≸≹≺≻≼≽≾≿⊀⊁⊂⊃⊄⊅⊆⊇⊈⊉⊊⊋⊌⊍⊎⊏
⊐⊑⊒⊓⊔⊕⊖⊗⊘⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯
⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿⋀⋁⋂⋃⋄⋅⋆⋇⋈⋉⋊⋋⋌⋍⋎⋏
⋐⋑⋒⋓⋔⋕⋖⋗⋘⋙⋚⋛⋜⋝⋞⋟⋠⋡⋢⋣⋤⋥⋦⋧⋨⋩⋪⋫⋬⋭⋮⋯
⋰⋱⋲⋳⋴⋵⋶⋷⋸⋹⋺⋻⋼⋽⋾⋿
⟀⟁⟂⟃⟄⟅⟆⟇⟈⟉⟊⟋⟌⟍⟎⟏⟐⟑⟒⟓⟔⟕⟖⟗⟘⟙⟚⟛⟜⟝⟞⟟⟠⟡
⑀⑁⑂⑃⑄⑅⑆⑇⑈⑉⑊⌂⟢⟣⟤⟥⟦⟧⟨⟩⟪⟫⟬⟭⟮⟯
⌀⌁⌂⌃⌄⌅⌆⌇⌈⌉⌊⌋⌌⌍⌎⌏⌐⌑
⦀⦁⦂⦃⦄⦅⦆⦇⦈⦉⦊⦋⦌⦍⦎⦏⦐⦑⦒⦓⦔⦕⦖⦗⦘⦙⦚
⧑⧒⧓⧔⧕⧖⧗
⌙⌚⌛⌒⌓⌔⌕⌖⌗⌘⌢⌣⌤⌥⌦⌧⌨⌫⌬⌶⌷⌸⌹⌺⌻⌼⌽⌾⌿
⍀⍁⍂⍃⍄⍅⍆⍇⍈⍉⍊⍋⍌⍍⍎⍏⍐⍑⍒⍓⍔⍕⍖⍗⍘⍙⍚⍛⍜⍝⍞⍟
⍠⍡⍢⍣⍤⍥⍦⍧⍨⍩⍪⍫⍬⍭⍮⍯⍰⍱⍲⍳⍴⍵⍶⍷⍸⍹⍺
⏨⏩⏪⏫⏬⏭⏮⏯⏰⏱⏲⧺⧻
⌜⌝⌞⌟⌠⌡⎛⎜⎝⎞⎟⎠⎡⎢⎣⎤⎥⎦⎧⎨⎩⎪⎫⎬⎭⎮⎯
⎰⎱⎲⎳⎴⎵⎶⎷⎸⎹⎺⎻⎼⎽
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ
➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉
�

Box drawing, block elements, geom.shapes...

─━│┃┄┅┆┇┈┉┊┋┌┍┎┏┐┑┒┓└┕┖┗┘┙┚┛├┝┞┟
┠┡┢┣┤┥┦┧┨┩┪┫┬┭┮┯┰┱┲┳┴┵┶┷┸┹┺┻┼┽┾┿
╀╁╂╃╄╅╆╇╈╉╊╋╌╍╎╏═║╒╓╔╕╖╗╘╙╚╛╜╝╞╟
╠╡╢╣╤╥╦╧╨╩╪╫╬╭╮╯╰╱╲╳╴╵╶╷╸╹╺╻╼╽╾╿
▀▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌▍▎▏▐░▒▓▔▕▖▗▘▙▚▛▜▝▞▟
■□▢▣▤▥▦▧▨▩▪▫▬▭▮▯▰▱▲△▴▵▶▷▸▹►▻▼▽▾▿
◀◁◂◃◄◅◆◇◈◉◊○◌◍◎●◐◑◒◓◔◕◖◗◘◙◚◛◜◝◞◟
◠◡◢◣◤◥◦◧◨◩◪◫◬◭◮◯◰◱◲◳◴◵◶◷◸◹◺◻◼◽◾◿

Misc symbols, dingbats

℀℁ℂ℃℄℅℆ℇ℉ℍℕ№ℙℚℝ℞℠™ℤℎℏKÅℼℾℿ
℈ℊℋℌℐℑℒℓ℔℗℘ℛℜ℟℡℣℥Ω℧ℨ℩ℬℭ℮ℯℰℱℲℳℴ℺℻ℽ
⅀⅁⅂⅃⅄ⅅⅆⅇⅈⅉ⅊⅋⅌⅍ⅎℵℶℷℸ
☀☁☂☃⛆☉☊☋☌☍☎☏☄★☆☇☈☰☱☲☳☴☵☶☷
☹☺☻☼☿♀♁♂♃♄♅♆♇⛢
♚♛♜♝♞♟♠♡♢♣♤♥♦♧♩♪♫♬♭♮♯⚀⚁⚂⚃⚄⚅
♔♕♖♗♘♙☢☣✥✦✧✨❓❔❕❖❗❛❜❝❞❟❠❢❣❤❥❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
⚊⚋⚌⚍⚎⚏✝✈✁✂✃✄❡❦♨❄✏✅✓✔✕✖✗✘.✙✚✛✜✞✟✠☥☦☧☨☩☪✡
☭☮☯♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓✿❀
✢✣✤⚆⚇⚈⚉❍❎❏❐❑❒❘❙❚
⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠

Braille

⠀⠁⠂⠃⠄⠅⠆⠇⠈⠉⠊⠋⠌⠍⠎⠏⠐⠑⠒⠓⠔⠕⠖⠗⠘⠙⠚⠛⠜⠝⠞⠟
⠠⠡⠢⠣⠤⠥⠦⠧⠨⠩⠪⠫⠬⠭⠮⠯⠰⠱⠲⠳⠴⠵⠶⠷⠸⠹⠺⠻⠼⠽⠾⠿
⡀⡁⡂⡃⡄⡅⡆⡇⡈⡉⡊⡋⡌⡍⡎⡏⡐⡑⡒⡓⡔⡕⡖⡗⡘⡙⡚⡛⡜⡝⡞⡟
⡠⡡⡢⡣⡤⡥⡦⡧⡨⡩⡪⡫⡬⡭⡮⡯⡰⡱⡲⡳⡴⡵⡶⡷⡸⡹⡺⡻⡼⡽⡾⡿
⢀⢁⢂⢃⢄⢅⢆⢇⢈⢉⢊⢋⢌⢍⢎⢏⢐⢑⢒⢓⢔⢕⢖⢗⢘⢙⢚⢛⢜⢝⢞⢟
⢠⢡⢢⢣⢤⢥⢦⢧⢨⢩⢪⢫⢬⢭⢮⢯⢰⢱⢲⢳⢴⢵⢶⢷⢸⢹⢺⢻⢼⢽⢾⢿
⣀⣁⣂⣃⣄⣅⣆⣇⣈⣉⣊⣋⣌⣍⣎⣏⣐⣑⣒⣓⣔⣕⣖⣗⣘⣙⣚⣛⣜⣝⣞⣟
⣠⣡⣢⣣⣤⣥⣦⣧⣨⣩⣪⣫⣬⣭⣮⣯⣰⣱⣲⣳⣴⣵⣶⣷⣸⣹⣺⣻⣼⣽⣾⣿

Extra non-standard characters for Commodore 64 charset

⯠⯡⯢⯣⯤⯥⯦

Ligatures

fffiflffifflſtst

CJK Punctuation

 、。〃々「」『』〜
〄〆〇〈〉《》【】〒〓〔〕〖〗〘〙〚〛
︰︱︲︳︴︵︶︷︸︽︾︿﹀﹁﹂﹃﹄
⿰⿱⿲⿳⿴⿵⿶⿷⿸⿹⿺⿻
︑︒ゝゞ

Hiragana, katakana, bopomofo

ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞた
だちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみ
むめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをんゔゕゖ
ァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタ
ダチヂッツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミ
ムメモャヤュユョヨラリルレロヮワヰヱヲンヴヵヶヷヸヹヺ・ーヽヾ
ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌㄍㄎㄏㄐㄑㄒㄓㄔㄕㄖㄗㄘㄙㄚㄛㄜㄝㄞㄟ
ㄠㄡㄢㄣㄤㄥㄦㄧㄨㄩㄪㄫㄬㄭ

Halfwidth Katakana

。「」、・ヲァィゥェォャュョッ
ーアイウエオカキクケコサシスセソ
タチツテトナニヌネノハヒフヘホマ
ミムメモヤユヨラリルレロワン゙゚

Halfwidth Hangul Jamo

ᄀᄁᆪᄂᆬᆭᄃᄄᄅᆰᆱᆲᆳᆴᆵ
ᄚᄆᄇᄈᄡᄉᄊᄋᄌᄍᄎᄏᄐᄑᄒ
ᅡᅢᅣᅤᅥᅦᅧᅨᅩᅪᅫᅬᅭᅮᅯᅰ
ᅱᅲᅳᅴᅵ

Runic

ᚠᚡᚢᚣᚤᚥᚦᚧᚨᚩᚪᚫᚬᚭᚮᚯᚰᚱᚲᚳᚴᚵᚶᚷᚸᚹᚺᚻᚼᚽᚾᚿ
ᛀᛁᛂᛃᛄᛅᛆᛇᛈᛉᛊᛋᛌᛍᛎᛏᛐᛑᛒᛓᛔᛕᛖᛗᛘᛙᛚᛛᛜᛝᛞᛟ
ᛠᛡᛢᛣᛤᛥᛦᛧᛨᛩᛪ᛫᛬᛭ᛮᛯᛰ

Arabic presentation forms

ﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯ
ﺰﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏ
ﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮ

Wide Ascii

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
¢£¬ ̄¦¥₩

A few chinese characters

一丁丂七丄丅丆丈三上下不且世个中串主九了
事二人凸凹出刀丸五丽亜亞今丹乗之乙也凶儿
兆免児党入亡京介仏全八六公円前分切力助十
千口古台右合同元兄光名君和品員四回土大天
夫央失女子字山川州工左巨巫市平干幸弓引心
水月日旦旧早曰村木氷火玉王甘男町画白的目
相矢石知私穴立竹米糸缶羊羽而虫耳肉花血行
言西見谷豆足赤車里釆長金門雨雪雷電馬魚骨
鳥黒黄皿先手方文弟本时明星映春昼時晩普晶
与丘丙両丼井乞乱乳亀予争休交仁付仙代令以
会位住体何作使例便共兵具典兼冬写友永池決
汽油温港湖漢点炭無牛犬犯理由甲申界皇真礼
社神空窓笑笛第久互囚図国地巾己年弔当形悪
戸所才打正止歩死係保促信倍借働億内再刊列
初別利功加勇勉勝化北匹区医午半南単占印危
卵原去又及反収取受可史号司各吉后吏向呪因
団固園圧坂堂場塩士声売変夏夕外多夜好並享
亭他仮仰仲露漫夢羅針饂飩檎麻鼻麺麦鳴高駅
件企任伴伝伯伸冗刑判到制奴妹姉始嫌妻如姫
委姿妄妃妊妖壮壱垂均型圏吐吟否宅宇守安完
宗宣官宙定宝実室宮害容宿富寒扶技抄屯岐岬
岩岳岸札朱朴朽杉劣努匂勾包伎伏伐伺佐但似
余供侍併佳依価厄厚厳侮侯侵侶俊俗修俳俵俸
俺倉候倒個倣値倫倹偉偏停健側偵偶傘気旨旬
旺昆昇易昧臣自臼舌舟良色芋芝苦英茶草衣豊
豚貞来束東欠歯母比偽傍傑備催冷凡処聞直盾
矛眉示祈祖祉祝祥票百万祭禅福禍禁秋後新鉛
筆曜果物零傲僅克刷券傷債傾像僕充冒冠冥冶
凍僚儀償優凄准刹刺刻則削剖卍卐卑卒卓卜召
呈命問囲困学尺尻尼局屋曲書曹爪片牙音校小
森青生林凝剛副効乏刈剣剤剥剰割創劇升句叫
叱含呉告吸周呂劾勅勃動勘務募勢勤勧勲匠匿
勺協博即却卸参百双匁叔叙味呼哀哲在坑坊埋
垣寺少帰広店弱用強朝楽歌毎毛活海父番科答
算紙細組絵線考船親角計記話語読買走近通週
道遠重野量雲頭顔風首肺管腹膵臓脾哺唄唆唇
唐商唱喜器季孫察対島誰是我唯唾啓善喉喚喝
喩喪喫営嗅嗣嘆嘱嘲噴嚇坪城域執培基埼堀堅
堆堕堤堪報塀塁塊塑材氾汁求汎汗汚江汰沃沈
沖沙没沢河沸塔塗塚塞塡塾境墓増墜墨墳墾壁
壇壊壌奇奈奉奏契奔奥妙妥妨妬孔存孝孤宰宴
宵寸寿封尽寝尚峠斗斤斥爽支改攻放政故敏救
敗教敢散敬数巣差希席帯帳底府度庫庭康建式
役径待徒得面関鉄銀録鏡配酒必念急息悲想意
愛感成戦投折拾持指挙整料旅族旗昔昨昭景暑
暗最有服望期松板柱栄次歴氏民治法県美習老
者育胃航芸荷街牧特球議飛

Deseret and Shavian Alphabets

𐐀𐐁𐐂𐐃𐐄𐐅𐐆𐐇𐐈𐐉𐐊𐐋𐐌𐐍𐐎𐐏
𐐐𐐑𐐒𐐓𐐔𐐕𐐖𐐗𐐘𐐙𐐚𐐛𐐜𐐝𐐞𐐟
𐐠𐐡𐐢𐐣𐐤𐐥𐐦𐐧𐐨𐐩𐐪𐐫𐐬𐐭𐐮𐐯
𐐰𐐱𐐲𐐳𐐴𐐵𐐶𐐷𐐸𐐹𐐺𐐻𐐼𐐽𐐾𐐿
𐑀𐑁𐑂𐑃𐑄𐑅𐑆𐑇𐑈𐑉𐑊𐑋𐑌𐑍𐑎𐑏
𐑐𐑑𐑒𐑓𐑔𐑕𐑖𐑗𐑘𐑙𐑚𐑛𐑜𐑝𐑞𐑟
𐑠𐑡𐑢𐑣𐑤𐑥𐑦𐑧𐑨𐑩𐑪𐑫𐑬𐑭𐑮𐑯
𐑰𐑱𐑲𐑳𐑴𐑵𐑶𐑷𐑸𐑹𐑺𐑻𐑼𐑽𐑾𐑿

Heart variants of letters (for izabera)

