generated html version of allchars.txtHOME

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿À
ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀ
āĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀ
ŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀ
ƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀ
ǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿȀ
ȁȂȃȄȅȆȇȈȉȊȋȌȍȎȏȐȑȒȓȔȕȖȗȘșȚțȜȝȞȟȠȡȢȣȤȥȦȧȨȩȪȫȬȭȮȯȰȱȲȳȴȵȶȷȸȹȺȻȼȽȾȿɀ
ɁɂɃɄɅɆɇɈɉɊɋɌɍɎɏɐɑɒɓɔɕɖɗɘəɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀ
ʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼʽʾʿˀ
ˁ˂˃˄˅ˆˇˈˉˊˋˌˍˎˏːˑ˒˓˔˕˖˗˘˙˚˛˜˝˞˟ˠˡˢˣˤ˥˦˧˨˩˪˫ˬ˭ˮ˯˰˱˲˳˴˵˶˷˸˹˺˻˼˽˾˿◌̀
◌́◌̂◌̃◌̄◌̅◌̆◌̇◌̈◌̉◌̊◌̋◌̌◌̍◌̎◌̏◌̐◌̑◌̒◌̓◌̔◌̕◌̖◌̗◌̘◌̙◌̚◌̛◌̜◌̝◌̞◌̟◌̠◌̡◌̢◌̣◌̤◌̥◌̦◌̧◌̨◌̩◌̪◌̫◌̬◌̭◌̮◌̯◌̰◌̱◌̲◌̳◌̴◌̵◌̶◌̷◌̸◌̹◌̺◌̻◌̼◌̽◌̾◌̿◌̀
◌́◌͂◌̓◌̈́◌ͅ◌͆◌͇◌͈◌͉◌͊◌͋◌͌◌͍◌͎◌͐◌͑◌͒◌͓◌͔◌͕◌͖◌͗◌͘◌͙◌͚◌͛◌͜◌͝◌͞◌͟◌͠◌͡◌͢◌ͣ◌ͤ◌ͥ◌ͦ◌ͧ◌ͨ◌ͩ◌ͪ◌ͫ◌ͬ◌ͭ◌ͮ◌ͯͰͱͲͳʹ͵Ͷͷͺͻͼͽ;Ϳ΄΅Ά·
ΈΉΊΌ΍ΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡ΢ΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψ
ωϊϋόύώϏϐϑϒϓϔϕϖϗϘϙϚϛϜϝϞϟϠϡϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿЀЁЂЃЄЅІЇЈ
ЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчш
щъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѠѡѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѮѯѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹѺѻѼѽѾѿҀҁҊҋҌҍҎҏҐ
ґҒғҔҕҖҗҘҙҚқҜҝҞҟҠҡҢңҤҥҦҧҨҩҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӃӄӅӆӇӈӉӊӋӌӍӎӏӐ
ӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӺӻӼӽӾӿԀԁԂԃԄԅԆԇԈԉԊԋԌԍԎԏԐ
ԑԒԓԔԕԖԗԘԙԚԛԜԝԞԟԠԡԢԣԤԥԦԧԨԩԪԫԬԭԮԯԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑ
ՒՓՔՕՖՙ՚՛՜՝՞՟ՠաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆևֈ։֊֍֎֏◌ְ◌ֱ◌ֲ◌ֳ◌ִ◌ֵ
◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֹ◌ֺ◌ֻ◌ּ◌ֽ־◌ֿ׀◌ׁ◌ׂ׃◌ׄ◌ׅ׆אבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשתׯװױײ׳״؀؁؂؃؄؅؆؇؈؉؊؋،؍
؎؏◌ؐ◌ؑ◌ؒ◌ؓ◌ؔ◌ؕ◌ؖ◌ؗ◌ؘ◌ؙ◌ؚ؛؜؞؟ؠءآأؤإئابةتثجحخدذرزسشصضطظعغػؼؽؾؿـفقكلمنهوىي◌ً◌ٌ◌ٍ◌َ
◌ُ◌ِ◌ّ◌ْ◌ٓ◌ٔ◌ٕ◌ٖ◌ٗ◌٘◌ٙ◌ٚ◌ٛ◌ٜ◌ٝ◌ٞ◌ٟ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩٪٫٬٭ٮٯ◌ٰٱٲٳٴٵٶٷٸٹٺٻټٽپٿڀځڂڃڄڅچڇڈډڊڋڌڍڎ
ڏڐڑڒړڔڕږڗژڙښڛڜڝڞڟڠڡڢڣڤڥڦڧڨکڪګڬڭڮگڰڱڲڳڴڵڶڷڸڹںڻڼڽھڿۀہۂۃۄۅۆۇۈۉۊۋیۍێ
ۏېۑےۓ۔ەݐݑݒݓ◌ऀ◌ँ◌ंःऄअआइईउऊऋऌऍऎएऐऑऒओऔकखगघङचछजझञटठडढणतथदधनऩपफबभमयरऱलळऴ
वशषसह◌ऺऻ◌़ऽािी◌ु◌ू◌ृ◌ॄ◌ॅ◌ॆ◌े◌ैॉॊोौ◌्ॎॏॐ◌॑◌॒◌॓◌॔◌ॕ◌ॖ◌ॗक़ख़ग़ज़ड़ढ़फ़य़।॥०१२३४५६७८९◌ঁংঃঅআইঈউঊ
ঋঌএঐওঔকখগঘঙচছজঝಠಥದಧರกขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬ
อฮฯะ◌ัาำ◌ิ◌ี◌ึ◌ื◌ุ◌ู◌ฺ฿เแโใไๅๆ◌็◌่◌้◌๊◌๋◌์◌ํ◌๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴ
ႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅჇჍაბგდევზთიკლმნოპჟრსტუფქღყშჩცძწჭხჯჰჱჲჳჴჵჶჷჸჹჺ჻ჼ
ჽჾჿᄀᄁᄂᄃᄄᄅᄆᄇᄈᄉᄊᄋᄌᄍᄎᄏᄐᄑ하ᅢᅣᅤᅥᅦᅧᅨᅩᅪᅫᅬᅭᅮᅯᅰᅱᅲᅳᅴᅵᆨᆩ
ᆪᆫᆬᆭᆮᆯᆰᆱᆲᆳᆴᆵᆶᆷᆸᆹᆺᆻᆼᆽᆾᆿᇀᇁᇂᎠᎡᎢᎣᎤᎥᎦᎧᎨᎩᎪᎫᎬᎭᎮᎯᎰᎱᎲᎳᎴᎵᎶᎷᎸᎹᎺᎻᎼᎽᎾᎿᏀᏁᏂᏃᏄᏅᏆ
ᏇᏈᏉᏊᏋᏌᏍᏎᏏᏐᏑᏒᏓᏔᏕᏖᏗᏘᏙᏚᏛᏜᏝᏞᏟᏠᏡᏢᏣᏤᏥᏦᏧᏨᏩᏪᏫᏬᏭᏮᏯᏰᏱᏲᏳᏴᏵ᐀ᐁᐂᐃᐄᐅᐆᐇᐈᐉᐊᐋᐌᐍᐎᐏᐐ
ᐑᐒᐓᐔᐕᐖᐗᐘᐙᐚᐛᐜᐝᐞᐟᐠᐡᐢᐣᐤᐥᐦᐧᐨᐩᐪᐫᐬᐭᐮᐯᐰᐱᐲᐳᐴᐵᐶᐷᐸᐹᐺᐻᐼᐽᐾᐿᑀᑁᑂᑃᑄᑅᑆᑇᑈᑉᑊᑋᑌᑍᑎᑏᑐ
ᑑᑒᑓᑔᑕᑖᑗᑘᑙᑚᑛᑜᑝᑞᑟᑠᑡᑢᑣᑤᑥᑦᑧᑨᑩᑪᑫᑬᑭᑮᑯᑰᑱᑲᑳᑴᑵᑶᑷᑸᑹᑺᑻᑼᑽᑾᑿᒀᒁᒂᒃᒄᒅᒆᒇᒈᒉᒊᒋᒌᒍᒎᒏᒐ
ᒑᒒᒓᒔᒕᒖᒗᒘᒙᒚᒛᒜᒝᒞᒟᒠᒡᒢᒣᒤᒥᒦᒧᒨᒩᒪᒫᒬᒭᒮᒯᒰᒱᒲᒳᒴᒵᒶᒷᒸᒹᒺᒻᒼᒽᒾᒿᓀᓁᓂᓃᓄᓅᓆᓇᓈᓉᓊᓋᓌᓍᓎᓏᓐ
ᓑᓒᓓᓔᓕᓖᓗᓘᓙᓚᓛᓜᓝᓞᓟᓠᓡᓢᓣᓤᓥᓦᓧᓨᓩᓪᓫᓬᓭᓮᓯᓰᓱᓲᓳᓴᓵᓶᓷᓸᓹᓺᓻᓼᓽᓾᓿᔀᔁᔂᔃᔄᔅᔆᔇᔈᔉᔊᔋᔌᔍᔎᔏᔐ
ᔑᔒᔓᔔᔕᔖᔗᔘᔙᔚᔛᔜᔝᔞᔟᔠᔡᔢᔣᔤᔥᔦᔧᔨᔩᔪᔫᔬᔭᔮᔯᔰᔱᔲᔳᔴᔵᔶᔷᔸᔹᔺᔻᔼᔽᔾᔿᕀᕁᕂᕃᕄᕅᕆᕇᕈᕉᕊᕋᕌᕍᕎᕏᕐ
ᕑᕒᕓᕔᕕᕖᕗᕘᕙᕚᕛᕜᕝᕞᕟᕠᕡᕢᕣᕤᕥᕦᕧᕨᕩᕪᕫᕬᕭᕮᕯᕰᕱᕲᕳᕴᕵᕶᕷᕸᕹᕺᕻᕼᕽᕾᕿᖀᖁᖂᖃᖄᖅᖆᖇᖈᖉᖊᖋᖌᖍᖎᖏᖐ
ᖑᖒᖓᖔᖕᖖᖗᖘᖙᖚᖛᖜᖝᖞᖟᖠᖡᖢᖣᖤᖥᖦᖧᖨᖩᖪᖫᖬᖭᖮᖯᖰᖱᖲᖳᖴᖵᖶᖷᖸᖹᖺᖻᖼᖽᖾᖿᗀᗁᗂᗃᗄᗅᗆᗇᗈᗉᗊᗋᗌᗍᗎᗏᗐ
ᗑᗒᗓᗔ ᚁᚂᚃᚄᚅᚆᚇᚈᚉᚊᚋᚌᚍᚎᚏᚐᚑᚒᚓᚔᚕᚖᚗᚘᚙᚚ᚛᚜ᚠᚡᚢᚣᚤᚥᚦᚧᚨᚩᚪᚫᚬᚭᚮᚯᚰᚱᚲᚳᚴᚵᚶᚷᚸᚹᚺᚻᚼᚽᚾ
ᚿᛀᛁᛂᛃᛄᛅᛆᛇᛈᛉᛊᛋᛌᛍᛎᛏᛐᛑᛒᛓᛔᛕᛖᛗᛘᛙᛚᛛᛜᛝᛞᛟᛠᛡᛢᛣᛤᛥᛦᛧᛨᛩᛪ᛫᛬᛭ᛮᛯᛰᛱᛲᛳᛴᛵᛶᛷᛸᲀᲁᲂᲃᲄᲅ
ᲆᲇᲈᴀᴁᴂᴃᴄᴅᴆᴇᴈᴉᴊᴋᴌᴍᴎᴏᴐᴑᴒᴓᴔᴕᴖᴗᴘᴙᴚᴛᴜᴝᴞᴟᴠᴡᴢᴣᴤᴥᴦᴧᴨᴩᴪᴫᴬᴭᴮᴯᴰᴱᴲᴳᴴᴵᴶᴷᴸᴹᴺᴻᴼ
ᴽᴾᴿᵀᵁᵂᵃᵄᵅᵆᵇᵈᵉᵊᵋᵌᵍᵎᵏᵐᵑᵒᵓᵔᵕᵖᵗᵘᵙᵚᵛᵜᵝᵞᵟᵠᵡᵢᵣᵤᵥᵦᵧᵨᵩᵪᵫᵬᵭᵮᵯᵰᵱᵲᵳᵴᵵᵶᵷᵸᵹᵺᵻᵼ
ᵽᵾᵿᶀᶁᶂᶃᶄᶅᶆᶇᶈᶉᶊᶋᶌᶍᶎᶏᶐᶑᶒᶓᶔᶕᶖᶗᶘᶙᶚᶛᶜᶝᶞᶟᶠᶡᶢᶣᶤᶥᶦᶧᶨᶩᶪᶫᶬᶭᶮᶯᶰᶱᶲᶳᶴᶵᶶᶷᶸᶹᶺᶻᶼ
ᶽᶾᶿ◌᷀◌᷁◌᷂◌᷃◌᷄◌᷅◌᷆◌᷇◌᷈◌᷉◌᷊◌᷋◌᷌◌᷍◌᷎◌᷏◌᷐◌᷑◌᷒◌ᷓ◌ᷔ◌ᷕ◌ᷖ◌ᷗ◌ᷘ◌ᷙ◌ᷚ◌ᷛ◌ᷜ◌ᷝ◌ᷞ◌ᷟ◌ᷠ◌ᷡ◌ᷢ◌ᷣ◌ᷤ◌ᷥ◌ᷦ◌ᷧ◌ᷨ◌ᷩ◌ᷪ◌ᷫ◌ᷬ◌ᷭ◌ᷮ◌ᷯ◌ᷰ◌ᷱ◌ᷲ◌ᷳ◌ᷴ◌᷵◌᷶◌᷷◌᷸◌᷹ḀḁḂ
ḃḄḅḆḇḈḉḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝḞḟḠḡḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫḬḭḮḯḰḱḲḳḴḵḶḷḸḹḺḻḼḽḾḿṀṁṂ
ṃṄṅṆṇṈṉṊṋṌṍṎṏṐṑṒṓṔṕṖṗṘṙṚṛṜṝṞṟṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩṪṫṬṭṮṯṰṱṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻṼṽṾṿẀẁẂ
ẃẄẅẆẇẈẉẊẋẌẍẎẏẐẑẒẓẔẕẖẗẘẙẚẛẜẝẞẟẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂ
ểỄễỆệỈỉỊịỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựỲỳỴỵỶỷỸỹỺỻỼỽỾỿἀἁἂ
ἃἄἅἆἇἈἉἊἋἌἍἎἏἐἑἒἓἔἕ἖἗ἘἙἚἛἜἝ἞἟ἠἡἢἣἤἥἦἧἨἩἪἫἬἭἮἯἰἱἲἳἴἵἶἷἸἹἺἻἼἽἾἿὀὁὂ
ὃὄὅ὆὇ὈὉὊὋὌὍ὎὏ὐὑὒὓὔὕὖὗ὘Ὑ὚Ὓ὜Ὕ὞ὟὠὡὢὣὤὥὦὧὨὩὪὫὬὭὮὯὰάὲέὴήὶίὸόὺύὼώᾀᾁᾂᾃᾄ
ᾅᾆᾇᾈᾉᾊᾋᾌᾍᾎᾏᾐᾑᾒᾓᾔᾕᾖᾗᾘᾙᾚᾛᾜᾝᾞᾟᾠᾡᾢᾣᾤᾥᾦᾧᾨᾩᾪᾫᾬᾭᾮᾯᾰᾱᾲᾳᾴᾶᾷᾸᾹᾺΆᾼ᾽ι᾿῀῁ῂῃῄῆ
ῇῈΈῊΉῌ῍῎῏ῐῑῒΐῖῗῘῙῚΊ῝῞῟ῠῡῢΰῤῥῦῧῨῩῪΎῬ῭΅`ῲῳῴῶῷῸΌῺΏῼ´῾           ​‌‍
‎‏‐‑‒–—―‖‗‘’‚‛“”„‟†‡•‣․‥…‧

‪‫‬‭‮ ‰‱′″‴‵‶‷‸‹›※‼‽‾‿⁀⁁⁂⁃⁄⁅⁆⁇⁈⁉⁊⁋⁌⁍
⁎⁏⁐⁑⁒⁓⁔⁕⁖⁗⁘⁙⁚⁛⁜⁝⁞ ⁠⁡⁢⁣⁤⁰ⁱ⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁺⁻⁼⁽⁾ⁿ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉₊₋₌₍₎ₐₑₒₓₔₕₖₗₘₙₚₛ
ₜ₠₡₢₣₤₥₦₧₨₩₪₫€₭₮₯₰₱₲₳₴₵₶₷₸₹₺₻₼₽₾₿◌⃐◌⃑◌⃒◌⃓◌⃔◌⃕◌⃖◌⃗◌⃘℀℁ℂ℃℄℅℆ℇ℈℉ℊℋℌℍℎℏℐℑℒℓ℔ℕ
№℗℘ℙℚℛℜℝ℞℟℠℡™℣ℤ℥Ω℧ℨ℩KÅℬℭ℮ℯℰℱℲℳℴℵℶℷℸℹ℺℻ℼℽℾℿ⅀⅁⅂⅃⅄ⅅⅆⅇⅈⅉ⅊⅋⅌⅍ⅎ⅏⅐⅑⅒⅓⅔⅕
⅖⅗⅘⅙⅚⅛⅜⅝⅞⅟ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅬⅭⅮⅯⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻⅼⅽⅾⅿↀↁↂↃↄↅↆↇↈ↉↊↋←↑→↓↔↕↖↗↘↙
↚↛↜↝↞↟↠↡↢↣↤↥↦↧↨↩↪↫↬↭↮↯↰↱↲↳↴↵↶↷↸↹↺↻↼↽↾↿⇀⇁⇂⇃⇄⇅⇆⇇⇈⇉⇊⇋⇌⇍⇎⇏⇐⇑⇒⇓⇔⇕⇖⇗⇘⇙
⇚⇛⇜⇝⇞⇟⇠⇡⇢⇣⇤⇥⇦⇧⇨⇩⇪⇫⇬⇭⇮⇯⇰⇱⇲⇳⇴⇵⇶⇷⇸⇹⇺⇻⇼⇽⇾⇿∀∁∂∃∄∅∆∇∈∉∊∋∌∍∎∏∐∑−∓∔∕∖∗∘∙
√∛∜∝∞∟∠∡∢∣∤∥∦∧∨∩∪∫∬∭∮∯∰∱∲∳∴∵∶∷∸∹∺∻∼∽∾∿≀≁≂≃≄≅≆≇≈≉≊≋≌≍≎≏≐≑≒≓≔≕≖≗≘≙
≚≛≜≝≞≟≠≡≢≣≤≥≦≧≨≩≪≫≬≭≮≯≰≱≲≳≴≵≶≷≸≹≺≻≼≽≾≿⊀⊁⊂⊃⊄⊅⊆⊇⊈⊉⊊⊋⊌⊍⊎⊏⊐⊑⊒⊓⊔⊕⊖⊗⊘⊙
⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿⋀⋁⋂⋃⋄⋅⋆⋇⋈⋉⋊⋋⋌⋍⋎⋏⋐⋑⋒⋓⋔⋕⋖⋗⋘⋙
⋚⋛⋜⋝⋞⋟⋠⋡⋢⋣⋤⋥⋦⋧⋨⋩⋪⋫⋬⋭⋮⋯⋰⋱⋲⋳⋴⋵⋶⋷⋸⋹⋺⋻⋼⋽⋾⋿⌀⌁⌂⌃⌄⌅⌆⌇⌈⌉⌊⌋⌌⌍⌎⌏⌐⌑⌒⌓⌔⌕⌖⌗⌘⌙
⌚⌛⌜⌝⌞⌟⌠⌡⌢⌣⌤⌥⌦⌧⌨〈〉⌫⌬⌭⌮⌯⌰⌱⌲⌳⌴⌵⌶⌷⌸⌹⌺⌻⌼⌽⌾⌿⍀⍁⍂⍃⍄⍅⍆⍇⍈⍉⍊⍋⍌⍍⍎⍏⍐⍑⍒⍓⍔⍕
⍖⍗⍘⍙⍚⍛⍜⍝⍞⍟⍠⍡⍢⍣⍤⍥⍦⍧⍨⍩⍪⍫⍬⍭⍮⍯⍰⍱⍲⍳⍴⍵⍶⍷⍸⍹⍺⍻⍼⍽⍾⍿⎀⎁⎂⎃⎄⎅⎆⎇⎈⎉⎊⎋⎌⎍⎎⎏⎐⎑⎒⎓⎔⎕
⎖⎗⎘⎙⎚⎛⎜⎝⎞⎟⎠⎡⎢⎣⎤⎥⎦⎧⎨⎩⎪⎫⎬⎭⎮⎯⎰⎱⎲⎳⎴⎵⎶⎷⎸⎹⎺⎻⎼⎽⎾⎿⏀⏁⏂⏃⏄⏅⏆⏇⏈⏉⏊⏋⏌⏍⏎⏏⏐⏑⏒⏓⏔⏕
⏖⏗⏘⏙⏚⏛⏜⏝⏞⏟⏠⏡⏢⏣⏤⏥⏦⏧⏨⏩⏪⏫⏬⏭⏮⏯⏰⏱⏲⏳⏴⏵⏶⏷⏸⏹⏺⏻⏼⏽⏾⏿␀␁␂␃␄␅␆␇␈␉␊␋␌␍␎␏
␐␑␒␓␔␕␖␗␘␙␚␛␜␝␞␟␠␡␢␣␤␥␦⑀⑁⑂⑃⑄⑅⑆⑇⑈⑉⑊①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽
⑾⑿⒀⒁⒂⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽ
ⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽
⓾⓿─━│┃┄┅┆┇┈┉┊┋┌┍┎┏┐┑┒┓└┕┖┗┘┙┚┛├┝┞┟┠┡┢┣┤┥┦┧┨┩┪┫┬┭┮┯┰┱┲┳┴┵┶┷┸┹┺┻┼┽
┾┿╀╁╂╃╄╅╆╇╈╉╊╋╌╍╎╏═║╒╓╔╕╖╗╘╙╚╛╜╝╞╟╠╡╢╣╤╥╦╧╨╩╪╫╬╭╮╯╰╱╲╳╴╵╶╷╸╹╺╻╼╽
╾╿▀▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌▍▎▏▐░▒▓▔▕▖▗▘▙▚▛▜▝▞▟■□▢▣▤▥▦▧▨▩▪▫▬▭▮▯▰▱▲△▴▵▶▷▸▹►▻▼▽
▾▿◀◁◂◃◄◅◆◇◈◉◊○◌◍◎●◐◑◒◓◔◕◖◗◘◙◚◛◜◝◞◟◠◡◢◣◤◥◦◧◨◩◪◫◬◭◮◯◰◱◲◳◴◵◶◷◸◹◺◻◼◽
◾◿☀☁☂☃☄★☆☇☈☉☊☋☌☍☎☏☐☑☒☓☔☕☖☗☘☙☚☛☜☝☞☟☠☡☢☣☤☥☦☧☨☩☪☫☬☭☮☯☰☱☲☳☴☵☶☷☸☹☺
☻☼☽☾☿♀♁♂♃♄♅♆♇♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟♠♡♢♣♤♥♦♧♨♩♪♫♬♭♮
♯♰♱♲♳♴♵♶♷♸♹♺♻♼♽♾♿⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚆⚇⚈⚉⚊⚋⚌⚍⚎⚏⚐⚑⚒⚓⚔⚕⚖⚗⚘⚙⚚⚛⚜⚝⚞⚟⚠⚡⚢⚣⚤⚥⚦⚧⚨⚩⚪
⚫⚬⚭⚮⚯⚰⚱⚲⚳⚴⚵⚶⚷⚸⚹⚺⚻⚼⚽⚾⚿⛀⛁⛂⛃⛄⛅⛆⛇⛈⛉⛊⛋⛌⛍⛎⛏⛐⛑⛒⛓⛔⛕⛖⛗⛘⛙⛚⛛⛜⛝⛞⛟⛠⛡⛢⛣
⛤⛥⛦⛧⛨⛩⛪⛫✀✁✂✃✄✅✆✇✈✉✊✋✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✨✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲
✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞❟❠❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬
❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➕➖➗➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩
➪➫➬➭➮➯➰➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾➿⟀⟁⟂⟃⟄⟅⟆⟇⟈⟉⟊⟋⟌⟍⟎⟏⟐⟑⟒⟓⟔⟕⟖⟗⟘⟙⟚⟛⟜⟝⟞⟟⟠⟡⟢⟣⟤⟥⟦⟧
⟨⟩⟪⟫⟬⟭⟮⟯⟰⟱⠀⠁⠂⠃⠄⠅⠆⠇⠈⠉⠊⠋⠌⠍⠎⠏⠐⠑⠒⠓⠔⠕⠖⠗⠘⠙⠚⠛⠜⠝⠞⠟⠠⠡⠢⠣⠤⠥⠦⠧⠨⠩⠪⠫⠬⠭⠮⠯⠰⠱⠲⠳⠴⠵
⠶⠷⠸⠹⠺⠻⠼⠽⠾⠿⡀⡁⡂⡃⡄⡅⡆⡇⡈⡉⡊⡋⡌⡍⡎⡏⡐⡑⡒⡓⡔⡕⡖⡗⡘⡙⡚⡛⡜⡝⡞⡟⡠⡡⡢⡣⡤⡥⡦⡧⡨⡩⡪⡫⡬⡭⡮⡯⡰⡱⡲⡳⡴⡵
⡶⡷⡸⡹⡺⡻⡼⡽⡾⡿⢀⢁⢂⢃⢄⢅⢆⢇⢈⢉⢊⢋⢌⢍⢎⢏⢐⢑⢒⢓⢔⢕⢖⢗⢘⢙⢚⢛⢜⢝⢞⢟⢠⢡⢢⢣⢤⢥⢦⢧⢨⢩⢪⢫⢬⢭⢮⢯⢰⢱⢲⢳⢴⢵
⢶⢷⢸⢹⢺⢻⢼⢽⢾⢿⣀⣁⣂⣃⣄⣅⣆⣇⣈⣉⣊⣋⣌⣍⣎⣏⣐⣑⣒⣓⣔⣕⣖⣗⣘⣙⣚⣛⣜⣝⣞⣟⣠⣡⣢⣣⣤⣥⣦⣧⣨⣩⣪⣫⣬⣭⣮⣯⣰⣱⣲⣳⣴⣵
⣶⣷⣸⣹⣺⣻⣼⣽⣾⣿⤀⤁⤂⤃⤄⤅⤆⤇⤈⤉⤊⤋⤌⤍⤎⤏⤒⤓⤡⤢⤣⤤⤥⤦⤧⤨⤩⤪⤫⤬⤭⤮⤯⤰⤱⤲⤳⤴⤵⤶⤷⤸⤹⤺⤻⤼⤽⤾⤿⥂⥃⥄⥅⥆
⥇⥊⥋⥌⥍⥎⥏⥐⥑⥒⥓⥔⥕⥖⥗⥘⥙⥚⥛⥜⥝⥞⥟⥠⥡⥢⥣⥤⥥⥦⥧⥨⥩⥪⥫⥬⥭⥮⥯⦀⦁⦂⦃⦄⦅⦆⦇⦈⦉⦊⦋⦌⦍⦎⦏⦐⦑⦒⦓⦔⦕⦖⦗⦘
⦙⦚⦛⦜⦝⦞⦟⦠⦡⦢⦣⦤⦥⦦⦧⦨⦩⦪⦫⦬⦭⦮⦯⦰⦱⦲⦳⦴⦵⦶⦷⦸⦹⦺⦻⦼⦽⦾⦿⧀⧁⧂⧃⧄⧅⧆⧇⧈⧉⧊⧋⧌⧍⧎⧏⧐⧑⧒⧓⧔⧕⧖⧗⧘
⧙⧚⧛⧜⧝⧞⧟⧡⧢⧣⧤⧥⧦⧧⧨⧩⧪⧫⧬⧭⧮⧯⧰⧱⧲⧳⧴⧵⧶⧷⧸⧹⧺⧻⨌⨍⨎⨏⨐⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘
⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮⰰⰱⰲ
ⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞⱠⱡⱢⱣⱤⱥⱦⱧⱨⱩⱪⱫⱬⱭⱮⱯⱰⱱⱲⱳ
ⱴⱵⱶⱷⱸⱹⱺⱻⱼⱽⱾⱿⲀⲁⲂⲃⲄⲅⲆⲇⲈⲉⲊⲋⲌⲍⲎⲏⲐⲑⲒⲓⲔⲕⲖⲗⲘⲙⲚⲛⲜⲝⲞⲟⲠⲡⲢⲣⲤⲥⲦⲧⲨⲩⲪⲫⲬⲭⲮⲯⲰⲱⴀⴁ
ⴂⴃⴄⴅⴆⴇⴈⴉⴊⴋⴌⴍⴎⴏⴐⴑⴒⴓⴔⴕⴖⴗⴘⴙⴚⴛⴜⴝⴞⴟⴠⴡⴢⴣⴤⴥⴧⴭ◌ⷠ◌ⷡ◌ⷢ◌ⷣ◌ⷤ◌ⷥ◌ⷦ◌ⷧ◌ⷨ◌ⷩ◌ⷪ◌ⷫ◌ⷬ◌ⷭ◌ⷮ◌ⷯ◌ⷰ◌ⷱ◌ⷲ◌ⷳ◌ⷴ◌ⷵ◌ⷶ◌ⷷ◌ⷸ◌ⷹ
◌ⷺ◌ⷻ◌ⷼ◌ⷽ◌ⷾ◌ⷿ⸀⸁⸂⸃⸄⸅⸆⸇⸈⸉⸊⸋⸌⸍⸎⸏⸐⸑⸒⸓⸔⸕⸖⸗⸘⸙⸚⸛⸜⸝⸞⸟⸠⸡⸢⸣⸤⸥⸦⸧⸨⸩⸪⸫⸬⸭⸮ⸯ⸰⸱⸲⸳⸴⸵⸶⸷⸸⸹
⸺⸻⸼⸽⸾⸿⹀⹁⹂⹃⹄⹅⹆⹇⹈⹉⹊⹋⹌⹍⹎⿰⿱⿲⿳⿴⿵⿶⿷⿸⿹⿺⿻ 、。〃〄々〆〇〈〉
《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〚〛〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩
◌〪◌〫◌〬◌〭〮〯〰〱〲〳〴〵〶〷〸〹〺〻〼〽〾〿ぁあぃいぅうぇえぉおかがき
ぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬね
のはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろ
ゎわゐゑをんゔゕゖ◌゙◌゚゛゜ゝゞゟ゠ァアィイゥウェエォオカガキギクグ
ケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノハバ
パヒビピフブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨラリルレロヮワヰ
ヱヲンヴヵヶヷヸヹヺ・ーヽヾヿㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌㄍㄎㄏㄐㄑㄒㄓㄔㄕ
ㄖㄗㄘㄙㄚㄛㄜㄝㄞㄟㄠㄡㄢㄣㄤㄥㄦㄧㄨㄩㄪㄫㄬㄭㄱㄲㄳㄴㄵㄶㄷㄸ
ㄹㄺㄻㄼㄽㄾㄿㅀㅁㅂㅃㅄㅅㅆㅇㅈㅉㅊㅋㅌㅍㅎㅏㅐㅑㅒㅓㅔㅕㅖㅗㅘ
ㅙㅚㅛㅜㅝㅞㅟㅠㅡㅢㅣ㆐㆑㆒㆓㆔㆕㆖㆗㆘㆙㆚㆛㆜㆝㆞㆟ㇰㇱㇲㇳㇴ
ㇵㇶㇷㇸㇹㇺㇻㇼㇽㇾㇿ㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦㈧㈨㈩㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㉈㉉㉊㉋㉌㉍㉎㉏
㉐㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍
㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭
㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢
㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㎀㎁㎂
㎃㎄㎅㎆㎇㎈㎉㎊㎋㎌㎍㎎㎏㎐㎑㎒㎓㎔㎕㎖㎗㎘㎙㎚㎛㎜㎝㎞㎟㎠㎡㎢
㎣㎤㎥㎦㎧㎨㎩㎪㎫㎬㎭㎮㎯㎰㎱㎲㎳㎴㎵㎶㎷㎸㎹㎺㎻㎼㎽㎾㎿㏀㏁㏂
㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢
㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿一丁丂
七丄丅丆万丈三上下不与丑且世丘丙丞両並个中串丸丹主丼丽乃久之乎乏
乗乘乙九乞也乱乳乾亀了予争事二云互五井亘亙些亜亞亡交亥亦亨享京亭
亮人仁今介仏仔仕他付仙代令以仮仰仲件任企伊伍伎伏伐休会伝伯伴伶伸
伺似伽佃但位低住佐佑体何余佛作佳併使侃來例侍侑供依価侮侯侵侶便係
促俄俊俐俗保俠信俣修俱俳俵俸俺倉個倍倒倖候借倣値倦倫倭倹偉偏停健
偲側偵偶偽傍傑傘備催傲債傷傾僅働像僕僚僧儀億儒償優儿允元兄充兆先
光克免児党入全兩八公六共兵其具典兼内円冊再冒冗写冠冥冬冶冷凄准凍
凝凡処凶凸凹出刀刃分切刈刊刑列初判別利到制刷券刹刺刻則削前剖剛剣
剤剥副剰割創劇力功加劣助努励労効劾勃勅勇勉動勘務勝募勢勤勧勲勺勾
匁匂包化北匠匹区医匿十千升午半卍卐卑卒卓協南単博卜占印危即却卵卸
厄厘厚原厳去参又及友双反収叔取受叙口古句叫召可台叱史右号司各合吉
同名后吏吐向君吟否含吸吹呂呈呉告周呪味呼命和咲咽哀品員哨哲哺唄唆
唇唐唯唱唾商問啓善喉喚喜喝喩喪喫営嗅嗣嘆嘱嘲器噴嚇囚四回因団困囲
図固国圏園土圧在圭地坂均坊坐坑坪垀垂型垣埋城域執培基埼堀堂堅堆堕
堤堪報場塀塁塊塑塔塗塚塞塡塩填塾境墓増墜墨墳墾壁壇壊壌士壮声壱売
変夏夕外多夜夢大天太夫央失奇奈奉奏契奔奥奨奪奮女奴好如妃妄妊妖妙
妥妨妬妹妻姉始姓委姪姫姻姿威娘娠娯婆婚婦婿媒媛嫁嫉嫌嫡嬢子孔字存
孝季孤学孫宅宇守安完宗官宙定宛宜宝実客宣室宮宰害宴宵家容宿寂寄密
富寒寛寝察寡寧審寮寸寺対寿封専射将尉尊尋導小少尚就尺尻尼尽尾尿局
居屈届屋展属層履屯山岐岡岩岬岳岸峠峡峰島崇崎崖崩嵐川州巡巣工左巧
巨巫差己已巳巴巻巾市布帆希帝帥師席帯帰帳常帽幅幕幣干平年幸幹幻幼
幽幾广庁広床序底店府度座庫庭庶康庸廃廉廊延廷建弁弄弊式弐弓弔引弟
弥弦弧弱張強弾当彙形彩彫彰影役彼往征径待律後徐徒従得御復循微徳徴
徹心必忌忍志忘忙応忠快念怒怖思怠急性怨怪恋恐恒恣恥恨恩恭息恵悔悟
悠患悦悩悪悲悼情惑惜惧惨惰想愁愉意愚愛感慄慈態慌慎慕慢慣慨慮慰慶
憂憎憚憤憧憩憬憲憶憾懇懐懲懸成我戒戚戦戯戴戸戻房所扇扉手才打払扱
扶批承技抄把抑投抗折抜択披抱抵抹押抽担拉拍拐拒拓拘拙招拝拠拡括拭
拳拶拷拾持指挑挙挟挨挫振挿捉捕捗捜捨据捻掃授掌排掘掛採探接控推措
掲描提揚換握揮援揺損搬搭携搾摂摘摩摯撃撤撮撲擁操擦擬支改攻放政故
敏救敗教敢散敬数整敵敷文斉斎斑斗料斜斤斥斬断新方施旅旋族旗既日旦
旧旨早旬时旺昆昇明易昔星映春昧昨昭是昼時晩普景晴晶暁暇暑暖暗暦暫
暮暴曇曖曜曰曲更書曹曾替最月有服朕朗望朝期木未末本札朱朴机朽杉材
村束条来杯東松板析枕林枚果枝枠枢枯架柄某染柔柱柳柵査栃栄栓校株核
根格栽桁桂桃案桑桜桟梅梗梨械棄棋棒棚棟森棺椅植検業極楼楽概構様槽
標模権横樹橋機檎欄欠次欧欲欺款歌歓止正武歩歯歳歴死殉殊残殖殴段殺
殻殿母毎毒比毛氏民気水氷永氾汁求汎汗汚江池汰決汽沃沈沖沙没沢河沸
油治沼沿況泉泊泌法泡波泣泥注泰泳洋洗洞津洪活派流浄浅浜浦浪浮浴海
浸消涙涯液涼淑淡淫深混添清渇済渉渋渓渚減渡渦温測港湖湧湯湾湿満源
準溝溶溺滅滋滑滝滞滴漁漂漆漏演漠漢漫漬漸潔潜潟潤潮潰澄激濁濃濫濯
瀬火灯灰災炉炊炎炭点為烈無焦然焼煎煙照煩煮熊熟熱燃燥爆爪爵父爽片
版牙牛牧物牲特犠犬犯状狂狙狩独狭猛猟猫献猶猿獄獣獲玄率玉王玩珍珠
班現球理琴瑠璃璧環璽瓦瓶甘甚生産用田由甲申男町画界畏畑畔留畜畝略
番異畳畿疋疎疑疫疲疾病症痕痘痛痢痩痴瘍療癒癖発登白百的皆皇皮皿盆
益盗盛盟監盤目盲直相盾省眉看県真眠眺眼着睡督瞬瞭瞳矛矢知短矯石砂
研砕砲破硝硫硬碁碑確磁磨礁礎示礼社祈祉祖祝神祥票祭禁禅禍福秀私秋
科秒秘租秩称移程税稚種稲稼稽稿穀穂積穏穫穴究空突窃窒窓窟窮窯立竜
章童端競竹笑笛符第筆等筋筒答策箇箋算管箱箸節範築篤簡簿籍籠米粉粋
粒粗粘粛粧精糖糧糸系糾紀約紅紋納純紙級紛素紡索紫累細紳紹紺終組経
結絞絡給統絵絶絹継続維綱網綻綿緊総緑緒線締編緩緯練緻縁縄縛縝縦縫
縮績繁繊織繕繭繰缶罪置罰署罵罷羅羊美羞群羨義羽翁翌習翻翼老考者而
耐耕耗耳聖聘聞聴聵職肉肌肖肘肝股肢肥肩肪肯育肺胃胆背胎胞胴胸能脂
脅脇脈脊脚脱脳脾腎腐腕腫腰腸腹腺膚膜膝膨膳膵臆臓臣臨自臭至致臼興
舌舎舗舞舟航般舶舷船艇艦良色艶芋芝芯花芳芸芽苗苛若苦英茂茎茨茶草
荒荘荷菊菌菓菜華萎落葉著葛葬蒸蓄蓋蔑蔵蔽薄薦薪薫薬藍藤藩藻虎虐虚
虜虞虫虹蚊蚕蛇蛍蛮蜂蜜融血衆行術街衛衝衡衣表衰衷袋袖被裁裂装裏裕
補裸製裾複褐褒襟襲西要覆覇見規視覚覧親観角解触言訂訃計討訓託記訟
訪設許訳訴診証詐詔評詞詠詣試詩詮詰話該詳誇誉誌認誓誕誘語誠誤説読
誰課調談請論諜諦諧諭諮諸諾謀謁謄謎謙講謝謡謹識譜警議譲護谷豆豊豚
象豪貌貝貞負財貢貧貨販貪貫責貯貴買貸費貼貿賀賃賄資賊賓賛賜賞賠賢
賦質購赤走起足路身車軍転軽輪輸辞農辺近返述迷追退送逆通速造連週進
遊運過道達遠適選遺郡部郵郷都配酒酸釆里重野量金針鉄鉛鉱銀銅銭鋼録
鏡長門閉開間関閣防降限陛院除陸険陽隊階際障集雑難雨雪雲零雷電露青
静非面革音頂順預領頭題額顔願類風飛食飩飯飲飼養館饂首馬駅験骨高魚
鳥鳴麦麺麻黄黒鼠鼻龍ꙀꙁꙂꙃꙄꙅꙆꙇꙈꙉꙊꙋꙌꙍꙎꙏꙐꙑꙒꙓꙔꙕꙖꙗꙘꙙꙚꙛꙜꙝꙞꙟꙠꙡꙢꙣꙤꙥꙦꙧꙨꙩꙪꙫ
ꙬꙭꙮꚀꚁꚂꚃꚄꚅꚆꚇꚈꚉꚊꚋꚌꚍꚎꚏꚐꚑꚒꚓꚔꚕꚖꚗꚘꚙꚚꚛ꜠꜡ꜢꜣꜤꜥꜦꜧꜨꜩꜪꜫꜬꜭꜮꜯꜰꜱꜲꜳꜴꜵꜶꜷꜸꜹꜺꜻꜼꜽꜾꜿꝀ
ꝁꝂꝃꝄꝅꝆꝇꝈꝉꝊꝋꝌꝍꝎꝏꝐꝑꝒꝓꝔꝕꝖꝗꝘꝙꝚꝛꝜꝝꝞꝟꝠꝡꝢꝣꝤꝥꝦꝧꝨꝩꝪꝫꝬꝭꝮꝯꝰꝱꝲꝳꝴꝵꝶꝷꝸꝹꝺꝻꝼꝽꝾꝿꞀ
ꞁꞂꞃꞄꞅꞆꞇꞈ꞉꞊ꞋꞌꞍꞎꞏꞐꞑꞒꞓꞔꞕꞖꞗꞘꞙꞚꞛꞜꞝꞞꞟꞠꞡꞢꞣꞤꞥꞦꞧꞨꞩꞪꞫꞬꞭꞮꞯꞰꞱꞲꞳꞴꞵꞶꞷꞸꞹꞺꞻꞼꞽꞾꞿꟀ
ꟁꟂꟃꟄꟅꟆꟇꟈꟉꟊꟐꟑꟓꟕꟖꟗꟘꟙꟲꟳꟴꟵꟶꟷꟸꟹꟺꟻꟼꟽꟾꟿꬰꬱꬲꬳꬴꬵꬶꬷꬸꬹꬺꬻꬼꬽꬾꬿꭀꭁꭂꭃꭄꭅꭆꭇꭈꭉꭊꭋꭌꭍꭎꭏ
ꭐꭑꭒꭓꭔꭕꭖꭗꭘꭙꭚ꭛ꭜꭝꭞꭟꭠꭡꭢꭣꭤꭥꭦꭧꭨꭩ꭪꭫가각갂갃간갅갆갇갈갉갊갋갌갍갎갏감갑
값갓갔강갖갗갘같갚갛개객갞갟갠갡갢갣갤갥갦갧갨갩갪갫갬갭갮갯갰갱
갲갳갴갵갶갷갸갹갺갻갼갽갾갿걀걁걂걃걄걅걆걇걈걉걊걋걌걍걎걏걐걑
걒걓걔걕걖걗걘걙걚걛걜걝걞걟걠걡걢걣걤걥걦걧걨걩걪걫걬걭걮걯거걱
걲걳건걵걶걷걸걹걺걻걼걽걾걿검겁겂것겄겅겆겇겈겉겊겋게겍겎겏겐겑
겒겓겔겕겖겗겘겙겚겛겜겝겞겟겠겡겢겣겤겥겦겧겨격겪겫견겭겮겯결겱
겲겳겴겵겶겷겸겹겺겻겼경겾겿곀곁곂곃계곅곆곇곈곉곊곋곌곍곎곏곐곑
곒곓곔곕곖곗곘곙곚곛곜곝곞곟고곡곢곣곤곥곦곧골곩곪곫곬곭곮곯곰곱
곲곳곴공곶곷곸곹곺곻과곽곾곿관괁괂괃괄괅괆괇괈괉괊괋괌괍괎괏괐광
괒괓괔괕괖괗괘괙괚괛괜괝괞괟괠괡괢괣괤괥괦괧괨괩괪괫괬괭괮괯괰괱
괲괳괴괵괶괷괸괹괺괻괼괽괾괿굀굁굂굃굄굅굆굇굈굉굊굋굌굍굎굏교굑
굒굓굔굕굖굗굘굙굚굛굜굝굞굟굠굡굢굣굤굥굦굧굨굩굪굫구국굮굯군굱
굲굳굴굵굶굷굸굹굺굻굼굽굾굿궀궁궂궃궄궅궆궇궈궉궊궋권궍궎궏궐궑
궒궓궔궕궖궗궘궙궚궛궜궝궞궟궠궡궢궣궤궥궦궧궨궩궪궫궬궭궮궯궰궱
궲궳궴궵궶궷궸궹궺궻궼궽궾궿귀귁귂귃귄귅귆귇귈귉귊귋귌귍귎귏귐귑
귒귓귔귕귖귗귘귙귚귛규귝귞귟균귡귢귣귤귥귦귧귨귩귪귫귬귭귮귯귰귱
귲귳귴귵귶귷그극귺귻근귽귾귿글긁긂긃긄긅긆긇금급긊긋긌긍긎긏긐긑
긒긓긔긕긖긗긘긙긚긛긜긝긞긟긠긡긢긣긤긥긦긧긨긩긪긫긬긭긮긯기긱
긲긳긴긵긶긷길긹긺긻긼긽긾긿김깁깂깃깄깅깆깇깈깉깊깋까깍깎깏깐깑
깒깓깔깕깖깗깘깙깚깛깜깝깞깟깠깡깢깣깤깥깦깧깨깩깪깫깬깭깮깯깰깱
깲깳깴깵깶깷깸깹깺깻깼깽깾깿꺀꺁꺂꺃꺄꺅꺆꺇꺈꺉꺊꺋꺌꺍꺎꺏꺐꺑
꺒꺓꺔꺕꺖꺗꺘꺙꺚꺛꺜꺝꺞꺟꺠꺡꺢꺣꺤꺥꺦꺧꺨꺩꺪꺫꺬꺭꺮꺯꺰꺱
꺲꺳꺴꺵꺶꺷꺸꺹꺺꺻꺼꺽꺾꺿껀껁껂껃껄껅껆껇껈껉껊껋껌껍껎껏껐껑
껒껓껔껕껖껗께껙껚껛껜껝껞껟껠껡껢껣껤껥껦껧껨껩껪껫껬껭껮껯껰껱
껲껳껴껵껶껷껸껹껺껻껼껽껾껿꼀꼁꼂꼃꼄꼅꼆꼇꼈꼉꼊꼋꼌꼍꼎꼏꼐꼑
꼒꼓꼔꼕꼖꼗꼘꼙꼚꼛꼜꼝꼞꼟꼠꼡꼢꼣꼤꼥꼦꼧꼨꼩꼪꼫꼬꼭꼮꼯꼰꼱
꼲꼳꼴꼵꼶꼷꼸꼹꼺꼻꼼꼽꼾꼿꽀꽁꽂꽃꽄꽅꽆꽇꽈꽉꽊꽋꽌꽍꽎꽏꽐꽑
꽒꽓꽔꽕꽖꽗꽘꽙꽚꽛꽜꽝꽞꽟꽠꽡꽢꽣꽤꽥꽦꽧꽨꽩꽪꽫꽬꽭꽮꽯꽰꽱
꽲꽳꽴꽵꽶꽷꽸꽹꽺꽻꽼꽽꽾꽿꾀꾁꾂꾃꾄꾅꾆꾇꾈꾉꾊꾋꾌꾍꾎꾏꾐꾑
꾒꾓꾔꾕꾖꾗꾘꾙꾚꾛꾜꾝꾞꾟꾠꾡꾢꾣꾤꾥꾦꾧꾨꾩꾪꾫꾬꾭꾮꾯꾰꾱
꾲꾳꾴꾵꾶꾷꾸꾹꾺꾻꾼꾽꾾꾿꿀꿁꿂꿃꿄꿅꿆꿇꿈꿉꿊꿋꿌꿍꿎꿏꿐꿑
꿒꿓꿔꿕꿖꿗꿘꿙꿚꿛꿜꿝꿞꿟꿠꿡꿢꿣꿤꿥꿦꿧꿨꿩꿪꿫꿬꿭꿮꿯꿰꿱
꿲꿳꿴꿵꿶꿷꿸꿹꿺꿻꿼꿽꿾꿿뀀뀁뀂뀃뀄뀅뀆뀇뀈뀉뀊뀋뀌뀍뀎뀏뀐뀑
뀒뀓뀔뀕뀖뀗뀘뀙뀚뀛뀜뀝뀞뀟뀠뀡뀢뀣뀤뀥뀦뀧뀨뀩뀪뀫뀬뀭뀮뀯뀰뀱
뀲뀳뀴뀵뀶뀷뀸뀹뀺뀻뀼뀽뀾뀿끀끁끂끃끄끅끆끇끈끉끊끋끌끍끎끏끐끑
끒끓끔끕끖끗끘끙끚끛끜끝끞끟끠끡끢끣끤끥끦끧끨끩끪끫끬끭끮끯끰끱
끲끳끴끵끶끷끸끹끺끻끼끽끾끿낀낁낂낃낄낅낆낇낈낉낊낋낌낍낎낏낐낑
낒낓낔낕낖낗나낙낚낛난낝낞낟날낡낢낣낤낥낦낧남납낪낫났낭낮낯낰낱
낲낳내낵낶낷낸낹낺낻낼낽낾낿냀냁냂냃냄냅냆냇냈냉냊냋냌냍냎냏냐냑
냒냓냔냕냖냗냘냙냚냛냜냝냞냟냠냡냢냣냤냥냦냧냨냩냪냫냬냭냮냯냰냱
냲냳냴냵냶냷냸냹냺냻냼냽냾냿넀넁넂넃넄넅넆넇너넉넊넋넌넍넎넏널넑
넒넓넔넕넖넗넘넙넚넛넜넝넞넟넠넡넢넣네넥넦넧넨넩넪넫넬넭넮넯넰넱
넲넳넴넵넶넷넸넹넺넻넼넽넾넿녀녁녂녃년녅녆녇녈녉녊녋녌녍녎녏념녑
녒녓녔녕녖녗녘녙녚녛녜녝녞녟녠녡녢녣녤녥녦녧녨녩녪녫녬녭녮녯녰녱
녲녳녴녵녶녷노녹녺녻논녽녾녿놀놁놂놃놄놅놆놇놈놉놊놋놌농놎놏놐놑
높놓놔놕놖놗놘놙놚놛놜놝놞놟놠놡놢놣놤놥놦놧놨놩놪놫놬놭놮놯놰놱
놲놳놴놵놶놷놸놹놺놻놼놽놾놿뇀뇁뇂뇃뇄뇅뇆뇇뇈뇉뇊뇋뇌뇍뇎뇏뇐뇑
뇒뇓뇔뇕뇖뇗뇘뇙뇚뇛뇜뇝뇞뇟뇠뇡뇢뇣뇤뇥뇦뇧뇨뇩뇪뇫뇬뇭뇮뇯뇰뇱
뇲뇳뇴뇵뇶뇷뇸뇹뇺뇻뇼뇽뇾뇿눀눁눂눃누눅눆눇눈눉눊눋눌눍눎눏눐눑
눒눓눔눕눖눗눘눙눚눛눜눝눞눟눠눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱
눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑
뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱
뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄늅늆늇늈늉늊늋늌늍늎늏느늑
늒늓는늕늖늗늘늙늚늛늜늝늞늟늠늡늢늣늤능늦늧늨늩늪늫늬늭늮늯늰늱
늲늳늴늵늶늷늸늹늺늻늼늽늾늿닀닁닂닃닄닅닆닇니닉닊닋닌닍닎닏닐닑
닒닓닔닕닖닗님닙닚닛닜닝닞닟닠닡닢닣다닥닦닧단닩닪닫달닭닮닯닰닱
닲닳담답닶닷닸당닺닻닼닽닾닿대댁댂댃댄댅댆댇댈댉댊댋댌댍댎댏댐댑
댒댓댔댕댖댗댘댙댚댛댜댝댞댟댠댡댢댣댤댥댦댧댨댩댪댫댬댭댮댯댰댱
댲댳댴댵댶댷댸댹댺댻댼댽댾댿덀덁덂덃덄덅덆덇덈덉덊덋덌덍덎덏덐덑
덒덓더덕덖덗던덙덚덛덜덝덞덟덠덡덢덣덤덥덦덧덨덩덪덫덬덭덮덯데덱
덲덳덴덵덶덷델덹덺덻덼덽덾덿뎀뎁뎂뎃뎄뎅뎆뎇뎈뎉뎊뎋뎌뎍뎎뎏뎐뎑
뎒뎓뎔뎕뎖뎗뎘뎙뎚뎛뎜뎝뎞뎟뎠뎡뎢뎣뎤뎥뎦뎧뎨뎩뎪뎫뎬뎭뎮뎯뎰뎱
뎲뎳뎴뎵뎶뎷뎸뎹뎺뎻뎼뎽뎾뎿돀돁돂돃도독돆돇돈돉돊돋돌돍돎돏돐돑
돒돓돔돕돖돗돘동돚돛돜돝돞돟돠돡돢돣돤돥돦돧돨돩돪돫돬돭돮돯돰돱
돲돳돴돵돶돷돸돹돺돻돼돽돾돿됀됁됂됃됄됅됆됇됈됉됊됋됌됍됎됏됐됑
됒됓됔됕됖됗되됙됚됛된됝됞됟될됡됢됣됤됥됦됧됨됩됪됫됬됭됮됯됰됱
됲됳됴됵됶됷됸됹됺됻됼됽됾됿둀둁둂둃둄둅둆둇둈둉둊둋둌둍둎둏두둑
둒둓둔둕둖둗둘둙둚둛둜둝둞둟둠둡둢둣둤둥둦둧둨둩둪둫둬둭둮둯둰둱
둲둳둴둵둶둷둸둹둺둻둼둽둾둿뒀뒁뒂뒃뒄뒅뒆뒇뒈뒉뒊뒋뒌뒍뒎뒏뒐뒑
뒒뒓뒔뒕뒖뒗뒘뒙뒚뒛뒜뒝뒞뒟뒠뒡뒢뒣뒤뒥뒦뒧뒨뒩뒪뒫뒬뒭뒮뒯뒰뒱
뒲뒳뒴뒵뒶뒷뒸뒹뒺뒻뒼뒽뒾뒿듀듁듂듃듄듅듆듇듈듉듊듋듌듍듎듏듐듑
듒듓듔듕듖듗듘듙듚듛드득듞듟든듡듢듣들듥듦듧듨듩듪듫듬듭듮듯듰등
듲듳듴듵듶듷듸듹듺듻듼듽듾듿딀딁딂딃딄딅딆딇딈딉딊딋딌딍딎딏딐딑
딒딓디딕딖딗딘딙딚딛딜딝딞딟딠딡딢딣딤딥딦딧딨딩딪딫딬딭딮딯따딱
딲딳딴딵딶딷딸딹딺딻딼딽딾딿땀땁땂땃땄땅땆땇땈땉땊땋때땍땎땏땐땑
땒땓땔땕땖땗땘땙땚땛땜땝땞땟땠땡땢땣땤땥땦땧땨땩땪땫땬땭땮땯땰땱
땲땳땴땵땶땷땸땹땺땻땼땽땾땿떀떁떂떃떄떅떆떇떈떉떊떋떌떍떎떏떐떑
떒떓떔떕떖떗떘떙떚떛떜떝떞떟떠떡떢떣떤떥떦떧떨떩떪떫떬떭떮떯떰떱
떲떳떴떵떶떷떸떹떺떻떼떽떾떿뗀뗁뗂뗃뗄뗅뗆뗇뗈뗉뗊뗋뗌뗍뗎뗏뗐뗑
뗒뗓뗔뗕뗖뗗뗘뗙뗚뗛뗜뗝뗞뗟뗠뗡뗢뗣뗤뗥뗦뗧뗨뗩뗪뗫뗬뗭뗮뗯뗰뗱
뗲뗳뗴뗵뗶뗷뗸뗹뗺뗻뗼뗽뗾뗿똀똁똂똃똄똅똆똇똈똉똊똋똌똍똎똏또똑
똒똓똔똕똖똗똘똙똚똛똜똝똞똟똠똡똢똣똤똥똦똧똨똩똪똫똬똭똮똯똰똱
똲똳똴똵똶똷똸똹똺똻똼똽똾똿뙀뙁뙂뙃뙄뙅뙆뙇뙈뙉뙊뙋뙌뙍뙎뙏뙐뙑
뙒뙓뙔뙕뙖뙗뙘뙙뙚뙛뙜뙝뙞뙟뙠뙡뙢뙣뙤뙥뙦뙧뙨뙩뙪뙫뙬뙭뙮뙯뙰뙱
뙲뙳뙴뙵뙶뙷뙸뙹뙺뙻뙼뙽뙾뙿뚀뚁뚂뚃뚄뚅뚆뚇뚈뚉뚊뚋뚌뚍뚎뚏뚐뚑
뚒뚓뚔뚕뚖뚗뚘뚙뚚뚛뚜뚝뚞뚟뚠뚡뚢뚣뚤뚥뚦뚧뚨뚩뚪뚫뚬뚭뚮뚯뚰뚱
뚲뚳뚴뚵뚶뚷뚸뚹뚺뚻뚼뚽뚾뚿뛀뛁뛂뛃뛄뛅뛆뛇뛈뛉뛊뛋뛌뛍뛎뛏뛐뛑
뛒뛓뛔뛕뛖뛗뛘뛙뛚뛛뛜뛝뛞뛟뛠뛡뛢뛣뛤뛥뛦뛧뛨뛩뛪뛫뛬뛭뛮뛯뛰뛱
뛲뛳뛴뛵뛶뛷뛸뛹뛺뛻뛼뛽뛾뛿뜀뜁뜂뜃뜄뜅뜆뜇뜈뜉뜊뜋뜌뜍뜎뜏뜐뜑
뜒뜓뜔뜕뜖뜗뜘뜙뜚뜛뜜뜝뜞뜟뜠뜡뜢뜣뜤뜥뜦뜧뜨뜩뜪뜫뜬뜭뜮뜯뜰뜱
뜲뜳뜴뜵뜶뜷뜸뜹뜺뜻뜼뜽뜾뜿띀띁띂띃띄띅띆띇띈띉띊띋띌띍띎띏띐띑
띒띓띔띕띖띗띘띙띚띛띜띝띞띟띠띡띢띣띤띥띦띧띨띩띪띫띬띭띮띯띰띱
띲띳띴띵띶띷띸띹띺띻라락띾띿란랁랂랃랄랅랆랇랈랉랊랋람랍랎랏랐랑
랒랓랔랕랖랗래랙랚랛랜랝랞랟랠랡랢랣랤랥랦랧램랩랪랫랬랭랮랯랰랱
랲랳랴략랶랷랸랹랺랻랼랽랾랿럀럁럂럃럄럅럆럇럈량럊럋럌럍럎럏럐럑
럒럓럔럕럖럗럘럙럚럛럜럝럞럟럠럡럢럣럤럥럦럧럨럩럪럫러럭럮럯런럱
럲럳럴럵럶럷럸럹럺럻럼럽럾럿렀렁렂렃렄렅렆렇레렉렊렋렌렍렎렏렐렑
렒렓렔렕렖렗렘렙렚렛렜렝렞렟렠렡렢렣려력렦렧련렩렪렫렬렭렮렯렰렱
렲렳렴렵렶렷렸령렺렻렼렽렾렿례롁롂롃롄롅롆롇롈롉롊롋롌롍롎롏롐롑
롒롓롔롕롖롗롘롙롚롛로록롞롟론롡롢롣롤롥롦롧롨롩롪롫롬롭롮롯롰롱
롲롳롴롵롶롷롸롹롺롻롼롽롾롿뢀뢁뢂뢃뢄뢅뢆뢇뢈뢉뢊뢋뢌뢍뢎뢏뢐뢑
뢒뢓뢔뢕뢖뢗뢘뢙뢚뢛뢜뢝뢞뢟뢠뢡뢢뢣뢤뢥뢦뢧뢨뢩뢪뢫뢬뢭뢮뢯뢰뢱
뢲뢳뢴뢵뢶뢷뢸뢹뢺뢻뢼뢽뢾뢿룀룁룂룃룄룅룆룇룈룉룊룋료룍룎룏룐룑
룒룓룔룕룖룗룘룙룚룛룜룝룞룟룠룡룢룣룤룥룦룧루룩룪룫룬룭룮룯룰룱
룲룳룴룵룶룷룸룹룺룻룼룽룾룿뤀뤁뤂뤃뤄뤅뤆뤇뤈뤉뤊뤋뤌뤍뤎뤏뤐뤑
뤒뤓뤔뤕뤖뤗뤘뤙뤚뤛뤜뤝뤞뤟뤠뤡뤢뤣뤤뤥뤦뤧뤨뤩뤪뤫뤬뤭뤮뤯뤰뤱
뤲뤳뤴뤵뤶뤷뤸뤹뤺뤻뤼뤽뤾뤿륀륁륂륃륄륅륆륇륈륉륊륋륌륍륎륏륐륑
륒륓륔륕륖륗류륙륚륛륜륝륞륟률륡륢륣륤륥륦륧륨륩륪륫륬륭륮륯륰륱
륲륳르륵륶륷른륹륺륻를륽륾륿릀릁릂릃름릅릆릇릈릉릊릋릌릍릎릏릐릑
릒릓릔릕릖릗릘릙릚릛릜릝릞릟릠릡릢릣릤릥릦릧릨릩릪릫리릭릮릯린릱
릲릳릴릵릶릷릸릹릺릻림립릾릿맀링맂맃맄맅맆맇마막맊맋만맍많맏말맑
맒맓맔맕맖맗맘맙맚맛맜망맞맟맠맡맢맣매맥맦맧맨맩맪맫맬맭맮맯맰맱
맲맳맴맵맶맷맸맹맺맻맼맽맾맿먀먁먂먃먄먅먆먇먈먉먊먋먌먍먎먏먐먑
먒먓먔먕먖먗먘먙먚먛먜먝먞먟먠먡먢먣먤먥먦먧먨먩먪먫먬먭먮먯먰먱
먲먳먴먵먶먷머먹먺먻먼먽먾먿멀멁멂멃멄멅멆멇멈멉멊멋멌멍멎멏멐멑
멒멓메멕멖멗멘멙멚멛멜멝멞멟멠멡멢멣멤멥멦멧멨멩멪멫멬멭멮멯며멱
멲멳면멵멶멷멸멹멺멻멼멽멾멿몀몁몂몃몄명몆몇몈몉몊몋몌몍몎몏몐몑
몒몓몔몕몖몗몘몙몚몛몜몝몞몟몠몡몢몣몤몥몦몧모목몪몫몬몭몮몯몰몱
몲몳몴몵몶몷몸몹몺못몼몽몾몿뫀뫁뫂뫃뫄뫅뫆뫇뫈뫉뫊뫋뫌뫍뫎뫏뫐뫑
뫒뫓뫔뫕뫖뫗뫘뫙뫚뫛뫜뫝뫞뫟뫠뫡뫢뫣뫤뫥뫦뫧뫨뫩뫪뫫뫬뫭뫮뫯뫰뫱
뫲뫳뫴뫵뫶뫷뫸뫹뫺뫻뫼뫽뫾뫿묀묁묂묃묄묅묆묇묈묉묊묋묌묍묎묏묐묑
묒묓묔묕묖묗묘묙묚묛묜묝묞묟묠묡묢묣묤묥묦묧묨묩묪묫묬묭묮묯묰묱
묲묳무묵묶묷문묹묺묻물묽묾묿뭀뭁뭂뭃뭄뭅뭆뭇뭈뭉뭊뭋뭌뭍뭎뭏뭐뭑
뭒뭓뭔뭕뭖뭗뭘뭙뭚뭛뭜뭝뭞뭟뭠뭡뭢뭣뭤뭥뭦뭧뭨뭩뭪뭫뭬뭭뭮뭯뭰뭱
뭲뭳뭴뭵뭶뭷뭸뭹뭺뭻뭼뭽뭾뭿뮀뮁뮂뮃뮄뮅뮆뮇뮈뮉뮊뮋뮌뮍뮎뮏뮐뮑
뮒뮓뮔뮕뮖뮗뮘뮙뮚뮛뮜뮝뮞뮟뮠뮡뮢뮣뮤뮥뮦뮧뮨뮩뮪뮫뮬뮭뮮뮯뮰뮱
뮲뮳뮴뮵뮶뮷뮸뮹뮺뮻뮼뮽뮾뮿므믁믂믃믄믅믆믇믈믉믊믋믌믍믎믏믐믑
믒믓믔믕믖믗믘믙믚믛믜믝믞믟믠믡믢믣믤믥믦믧믨믩믪믫믬믭믮믯믰믱
믲믳믴믵믶믷미믹믺믻민믽믾믿밀밁밂밃밄밅밆밇밈밉밊밋밌밍밎및밐밑
밒밓바박밖밗반밙밚받발밝밞밟밠밡밢밣밤밥밦밧밨방밪밫밬밭밮밯배백
밲밳밴밵밶밷밸밹밺밻밼밽밾밿뱀뱁뱂뱃뱄뱅뱆뱇뱈뱉뱊뱋뱌뱍뱎뱏뱐뱑
뱒뱓뱔뱕뱖뱗뱘뱙뱚뱛뱜뱝뱞뱟뱠뱡뱢뱣뱤뱥뱦뱧뱨뱩뱪뱫뱬뱭뱮뱯뱰뱱
뱲뱳뱴뱵뱶뱷뱸뱹뱺뱻뱼뱽뱾뱿벀벁벂벃버벅벆벇번벉벊벋벌벍벎벏벐벑
벒벓범법벖벗벘벙벚벛벜벝벞벟베벡벢벣벤벥벦벧벨벩벪벫벬벭벮벯벰벱
벲벳벴벵벶벷벸벹벺벻벼벽벾벿변볁볂볃별볅볆볇볈볉볊볋볌볍볎볏볐병
볒볓볔볕볖볗볘볙볚볛볜볝볞볟볠볡볢볣볤볥볦볧볨볩볪볫볬볭볮볯볰볱
볲볳보복볶볷본볹볺볻볼볽볾볿봀봁봂봃봄봅봆봇봈봉봊봋봌봍봎봏봐봑
봒봓봔봕봖봗봘봙봚봛봜봝봞봟봠봡봢봣봤봥봦봧봨봩봪봫봬봭봮봯봰봱
봲봳봴봵봶봷봸봹봺봻봼봽봾봿뵀뵁뵂뵃뵄뵅뵆뵇뵈뵉뵊뵋뵌뵍뵎뵏뵐뵑
뵒뵓뵔뵕뵖뵗뵘뵙뵚뵛뵜뵝뵞뵟뵠뵡뵢뵣뵤뵥뵦뵧뵨뵩뵪뵫뵬뵭뵮뵯뵰뵱
뵲뵳뵴뵵뵶뵷뵸뵹뵺뵻뵼뵽뵾뵿부북붂붃분붅붆붇불붉붊붋붌붍붎붏붐붑
붒붓붔붕붖붗붘붙붚붛붜붝붞붟붠붡붢붣붤붥붦붧붨붩붪붫붬붭붮붯붰붱
붲붳붴붵붶붷붸붹붺붻붼붽붾붿뷀뷁뷂뷃뷄뷅뷆뷇뷈뷉뷊뷋뷌뷍뷎뷏뷐뷑
뷒뷓뷔뷕뷖뷗뷘뷙뷚뷛뷜뷝뷞뷟뷠뷡뷢뷣뷤뷥뷦뷧뷨뷩뷪뷫뷬뷭뷮뷯뷰뷱
뷲뷳뷴뷵뷶뷷뷸뷹뷺뷻뷼뷽뷾뷿븀븁븂븃븄븅븆븇븈븉븊븋브븍븎븏븐븑
븒븓블븕븖븗븘븙븚븛븜븝븞븟븠븡븢븣븤븥븦븧븨븩븪븫븬븭븮븯븰븱
븲븳븴븵븶븷븸븹븺븻븼븽븾븿빀빁빂빃비빅빆빇빈빉빊빋빌빍빎빏빐빑
빒빓빔빕빖빗빘빙빚빛빜빝빞빟빠빡빢빣빤빥빦빧빨빩빪빫빬빭빮빯빰빱
빲빳빴빵빶빷빸빹빺빻빼빽빾빿뺀뺁뺂뺃뺄뺅뺆뺇뺈뺉뺊뺋뺌뺍뺎뺏뺐뺑
뺒뺓뺔뺕뺖뺗뺘뺙뺚뺛뺜뺝뺞뺟뺠뺡뺢뺣뺤뺥뺦뺧뺨뺩뺪뺫뺬뺭뺮뺯뺰뺱
뺲뺳뺴뺵뺶뺷뺸뺹뺺뺻뺼뺽뺾뺿뻀뻁뻂뻃뻄뻅뻆뻇뻈뻉뻊뻋뻌뻍뻎뻏뻐뻑
뻒뻓뻔뻕뻖뻗뻘뻙뻚뻛뻜뻝뻞뻟뻠뻡뻢뻣뻤뻥뻦뻧뻨뻩뻪뻫뻬뻭뻮뻯뻰뻱
뻲뻳뻴뻵뻶뻷뻸뻹뻺뻻뻼뻽뻾뻿뼀뼁뼂뼃뼄뼅뼆뼇뼈뼉뼊뼋뼌뼍뼎뼏뼐뼑
뼒뼓뼔뼕뼖뼗뼘뼙뼚뼛뼜뼝뼞뼟뼠뼡뼢뼣뼤뼥뼦뼧뼨뼩뼪뼫뼬뼭뼮뼯뼰뼱
뼲뼳뼴뼵뼶뼷뼸뼹뼺뼻뼼뼽뼾뼿뽀뽁뽂뽃뽄뽅뽆뽇뽈뽉뽊뽋뽌뽍뽎뽏뽐뽑
뽒뽓뽔뽕뽖뽗뽘뽙뽚뽛뽜뽝뽞뽟뽠뽡뽢뽣뽤뽥뽦뽧뽨뽩뽪뽫뽬뽭뽮뽯뽰뽱
뽲뽳뽴뽵뽶뽷뽸뽹뽺뽻뽼뽽뽾뽿뾀뾁뾂뾃뾄뾅뾆뾇뾈뾉뾊뾋뾌뾍뾎뾏뾐뾑
뾒뾓뾔뾕뾖뾗뾘뾙뾚뾛뾜뾝뾞뾟뾠뾡뾢뾣뾤뾥뾦뾧뾨뾩뾪뾫뾬뾭뾮뾯뾰뾱
뾲뾳뾴뾵뾶뾷뾸뾹뾺뾻뾼뾽뾾뾿뿀뿁뿂뿃뿄뿅뿆뿇뿈뿉뿊뿋뿌뿍뿎뿏뿐뿑
뿒뿓뿔뿕뿖뿗뿘뿙뿚뿛뿜뿝뿞뿟뿠뿡뿢뿣뿤뿥뿦뿧뿨뿩뿪뿫뿬뿭뿮뿯뿰뿱
뿲뿳뿴뿵뿶뿷뿸뿹뿺뿻뿼뿽뿾뿿쀀쀁쀂쀃쀄쀅쀆쀇쀈쀉쀊쀋쀌쀍쀎쀏쀐쀑
쀒쀓쀔쀕쀖쀗쀘쀙쀚쀛쀜쀝쀞쀟쀠쀡쀢쀣쀤쀥쀦쀧쀨쀩쀪쀫쀬쀭쀮쀯쀰쀱
쀲쀳쀴쀵쀶쀷쀸쀹쀺쀻쀼쀽쀾쀿쁀쁁쁂쁃쁄쁅쁆쁇쁈쁉쁊쁋쁌쁍쁎쁏쁐쁑
쁒쁓쁔쁕쁖쁗쁘쁙쁚쁛쁜쁝쁞쁟쁠쁡쁢쁣쁤쁥쁦쁧쁨쁩쁪쁫쁬쁭쁮쁯쁰쁱
쁲쁳쁴쁵쁶쁷쁸쁹쁺쁻쁼쁽쁾쁿삀삁삂삃삄삅삆삇삈삉삊삋삌삍삎삏삐삑
삒삓삔삕삖삗삘삙삚삛삜삝삞삟삠삡삢삣삤삥삦삧삨삩삪삫사삭삮삯산삱
삲삳살삵삶삷삸삹삺삻삼삽삾삿샀상샂샃샄샅샆샇새색샊샋샌샍샎샏샐샑
샒샓샔샕샖샗샘샙샚샛샜생샞샟샠샡샢샣샤샥샦샧샨샩샪샫샬샭샮샯샰샱
샲샳샴샵샶샷샸샹샺샻샼샽샾샿섀섁섂섃섄섅섆섇섈섉섊섋섌섍섎섏섐섑
섒섓섔섕섖섗섘섙섚섛서석섞섟선섡섢섣설섥섦섧섨섩섪섫섬섭섮섯섰성
섲섳섴섵섶섷세섹섺섻센섽섾섿셀셁셂셃셄셅셆셇셈셉셊셋셌셍셎셏셐셑
셒셓셔셕셖셗션셙셚셛셜셝셞셟셠셡셢셣셤셥셦셧셨셩셪셫셬셭셮셯셰셱
셲셳셴셵셶셷셸셹셺셻셼셽셾셿솀솁솂솃솄솅솆솇솈솉솊솋소속솎솏손솑
솒솓솔솕솖솗솘솙솚솛솜솝솞솟솠송솢솣솤솥솦솧솨솩솪솫솬솭솮솯솰솱
솲솳솴솵솶솷솸솹솺솻솼솽솾솿쇀쇁쇂쇃쇄쇅쇆쇇쇈쇉쇊쇋쇌쇍쇎쇏쇐쇑
쇒쇓쇔쇕쇖쇗쇘쇙쇚쇛쇜쇝쇞쇟쇠쇡쇢쇣쇤쇥쇦쇧쇨쇩쇪쇫쇬쇭쇮쇯쇰쇱
쇲쇳쇴쇵쇶쇷쇸쇹쇺쇻쇼쇽쇾쇿숀숁숂숃숄숅숆숇숈숉숊숋숌숍숎숏숐숑
숒숓숔숕숖숗수숙숚숛순숝숞숟술숡숢숣숤숥숦숧숨숩숪숫숬숭숮숯숰숱
숲숳숴숵숶숷숸숹숺숻숼숽숾숿쉀쉁쉂쉃쉄쉅쉆쉇쉈쉉쉊쉋쉌쉍쉎쉏쉐쉑
쉒쉓쉔쉕쉖쉗쉘쉙쉚쉛쉜쉝쉞쉟쉠쉡쉢쉣쉤쉥쉦쉧쉨쉩쉪쉫쉬쉭쉮쉯쉰쉱
쉲쉳쉴쉵쉶쉷쉸쉹쉺쉻쉼쉽쉾쉿슀슁슂슃슄슅슆슇슈슉슊슋슌슍슎슏슐슑
슒슓슔슕슖슗슘슙슚슛슜슝슞슟슠슡슢슣스슥슦슧슨슩슪슫슬슭슮슯슰슱
슲슳슴습슶슷슸승슺슻슼슽슾슿싀싁싂싃싄싅싆싇싈싉싊싋싌싍싎싏싐싑
싒싓싔싕싖싗싘싙싚싛시식싞싟신싡싢싣실싥싦싧싨싩싪싫심십싮싯싰싱
싲싳싴싵싶싷싸싹싺싻싼싽싾싿쌀쌁쌂쌃쌄쌅쌆쌇쌈쌉쌊쌋쌌쌍쌎쌏쌐쌑
쌒쌓쌔쌕쌖쌗쌘쌙쌚쌛쌜쌝쌞쌟쌠쌡쌢쌣쌤쌥쌦쌧쌨쌩쌪쌫쌬쌭쌮쌯쌰쌱
쌲쌳쌴쌵쌶쌷쌸쌹쌺쌻쌼쌽쌾쌿썀썁썂썃썄썅썆썇썈썉썊썋썌썍썎썏썐썑
썒썓썔썕썖썗썘썙썚썛썜썝썞썟썠썡썢썣썤썥썦썧써썩썪썫썬썭썮썯썰썱
썲썳썴썵썶썷썸썹썺썻썼썽썾썿쎀쎁쎂쎃쎄쎅쎆쎇쎈쎉쎊쎋쎌쎍쎎쎏쎐쎑
쎒쎓쎔쎕쎖쎗쎘쎙쎚쎛쎜쎝쎞쎟쎠쎡쎢쎣쎤쎥쎦쎧쎨쎩쎪쎫쎬쎭쎮쎯쎰쎱
쎲쎳쎴쎵쎶쎷쎸쎹쎺쎻쎼쎽쎾쎿쏀쏁쏂쏃쏄쏅쏆쏇쏈쏉쏊쏋쏌쏍쏎쏏쏐쏑
쏒쏓쏔쏕쏖쏗쏘쏙쏚쏛쏜쏝쏞쏟쏠쏡쏢쏣쏤쏥쏦쏧쏨쏩쏪쏫쏬쏭쏮쏯쏰쏱
쏲쏳쏴쏵쏶쏷쏸쏹쏺쏻쏼쏽쏾쏿쐀쐁쐂쐃쐄쐅쐆쐇쐈쐉쐊쐋쐌쐍쐎쐏쐐쐑
쐒쐓쐔쐕쐖쐗쐘쐙쐚쐛쐜쐝쐞쐟쐠쐡쐢쐣쐤쐥쐦쐧쐨쐩쐪쐫쐬쐭쐮쐯쐰쐱
쐲쐳쐴쐵쐶쐷쐸쐹쐺쐻쐼쐽쐾쐿쑀쑁쑂쑃쑄쑅쑆쑇쑈쑉쑊쑋쑌쑍쑎쑏쑐쑑
쑒쑓쑔쑕쑖쑗쑘쑙쑚쑛쑜쑝쑞쑟쑠쑡쑢쑣쑤쑥쑦쑧쑨쑩쑪쑫쑬쑭쑮쑯쑰쑱
쑲쑳쑴쑵쑶쑷쑸쑹쑺쑻쑼쑽쑾쑿쒀쒁쒂쒃쒄쒅쒆쒇쒈쒉쒊쒋쒌쒍쒎쒏쒐쒑
쒒쒓쒔쒕쒖쒗쒘쒙쒚쒛쒜쒝쒞쒟쒠쒡쒢쒣쒤쒥쒦쒧쒨쒩쒪쒫쒬쒭쒮쒯쒰쒱
쒲쒳쒴쒵쒶쒷쒸쒹쒺쒻쒼쒽쒾쒿쓀쓁쓂쓃쓄쓅쓆쓇쓈쓉쓊쓋쓌쓍쓎쓏쓐쓑
쓒쓓쓔쓕쓖쓗쓘쓙쓚쓛쓜쓝쓞쓟쓠쓡쓢쓣쓤쓥쓦쓧쓨쓩쓪쓫쓬쓭쓮쓯쓰쓱
쓲쓳쓴쓵쓶쓷쓸쓹쓺쓻쓼쓽쓾쓿씀씁씂씃씄씅씆씇씈씉씊씋씌씍씎씏씐씑
씒씓씔씕씖씗씘씙씚씛씜씝씞씟씠씡씢씣씤씥씦씧씨씩씪씫씬씭씮씯씰씱
씲씳씴씵씶씷씸씹씺씻씼씽씾씿앀앁앂앃아악앆앇안앉않앋알앍앎앏앐앑
앒앓암압앖앗았앙앚앛앜앝앞앟애액앢앣앤앥앦앧앨앩앪앫앬앭앮앯앰앱
앲앳앴앵앶앷앸앹앺앻야약앾앿얀얁얂얃얄얅얆얇얈얉얊얋얌얍얎얏얐양
얒얓얔얕얖얗얘얙얚얛얜얝얞얟얠얡얢얣얤얥얦얧얨얩얪얫얬얭얮얯얰얱
얲얳어억얶얷언얹얺얻얼얽얾얿엀엁엂엃엄업없엇었엉엊엋엌엍엎엏에엑
엒엓엔엕엖엗엘엙엚엛엜엝엞엟엠엡엢엣엤엥엦엧엨엩엪엫여역엮엯연엱
엲엳열엵엶엷엸엹엺엻염엽엾엿였영옂옃옄옅옆옇예옉옊옋옌옍옎옏옐옑
옒옓옔옕옖옗옘옙옚옛옜옝옞옟옠옡옢옣오옥옦옧온옩옪옫올옭옮옯옰옱
옲옳옴옵옶옷옸옹옺옻옼옽옾옿와왁왂왃완왅왆왇왈왉왊왋왌왍왎왏왐왑
왒왓왔왕왖왗왘왙왚왛왜왝왞왟왠왡왢왣왤왥왦왧왨왩왪왫왬왭왮왯왰왱
왲왳왴왵왶왷외왹왺왻왼왽왾왿욀욁욂욃욄욅욆욇욈욉욊욋욌욍욎욏욐욑
욒욓요욕욖욗욘욙욚욛욜욝욞욟욠욡욢욣욤욥욦욧욨용욪욫욬욭욮욯우욱
욲욳운욵욶욷울욹욺욻욼욽욾욿움웁웂웃웄웅웆웇웈웉웊웋워웍웎웏원웑
웒웓월웕웖웗웘웙웚웛웜웝웞웟웠웡웢웣웤웥웦웧웨웩웪웫웬웭웮웯웰웱
웲웳웴웵웶웷웸웹웺웻웼웽웾웿윀윁윂윃위윅윆윇윈윉윊윋윌윍윎윏윐윑
윒윓윔윕윖윗윘윙윚윛윜윝윞윟유육윢윣윤윥윦윧율윩윪윫윬윭윮윯윰윱
윲윳윴융윶윷윸윹윺윻으윽윾윿은읁읂읃을읅읆읇읈읉읊읋음읍읎읏읐응
읒읓읔읕읖읗의읙읚읛읜읝읞읟읠읡읢읣읤읥읦읧읨읩읪읫읬읭읮읯읰읱
읲읳이익읶읷인읹읺읻일읽읾읿잀잁잂잃임입잆잇있잉잊잋잌잍잎잏자작
잒잓잔잕잖잗잘잙잚잛잜잝잞잟잠잡잢잣잤장잦잧잨잩잪잫재잭잮잯잰잱
잲잳잴잵잶잷잸잹잺잻잼잽잾잿쟀쟁쟂쟃쟄쟅쟆쟇쟈쟉쟊쟋쟌쟍쟎쟏쟐쟑
쟒쟓쟔쟕쟖쟗쟘쟙쟚쟛쟜쟝쟞쟟쟠쟡쟢쟣쟤쟥쟦쟧쟨쟩쟪쟫쟬쟭쟮쟯쟰쟱
쟲쟳쟴쟵쟶쟷쟸쟹쟺쟻쟼쟽쟾쟿저적젂젃전젅젆젇절젉젊젋젌젍젎젏점접
젒젓젔정젖젗젘젙젚젛제젝젞젟젠젡젢젣젤젥젦젧젨젩젪젫젬젭젮젯젰젱
젲젳젴젵젶젷져젹젺젻젼젽젾젿졀졁졂졃졄졅졆졇졈졉졊졋졌졍졎졏졐졑
졒졓졔졕졖졗졘졙졚졛졜졝졞졟졠졡졢졣졤졥졦졧졨졩졪졫졬졭졮졯조족
졲졳존졵졶졷졸졹졺졻졼졽졾졿좀좁좂좃좄종좆좇좈좉좊좋좌좍좎좏좐좑
좒좓좔좕좖좗좘좙좚좛좜좝좞좟좠좡좢좣좤좥좦좧좨좩좪좫좬좭좮좯좰좱
좲좳좴좵좶좷좸좹좺좻좼좽좾좿죀죁죂죃죄죅죆죇죈죉죊죋죌죍죎죏죐죑
죒죓죔죕죖죗죘죙죚죛죜죝죞죟죠죡죢죣죤죥죦죧죨죩죪죫죬죭죮죯죰죱
죲죳죴죵죶죷죸죹죺죻주죽죾죿준줁줂줃줄줅줆줇줈줉줊줋줌줍줎줏줐중
줒줓줔줕줖줗줘줙줚줛줜줝줞줟줠줡줢줣줤줥줦줧줨줩줪줫줬줭줮줯줰줱
줲줳줴줵줶줷줸줹줺줻줼줽줾줿쥀쥁쥂쥃쥄쥅쥆쥇쥈쥉쥊쥋쥌쥍쥎쥏쥐쥑
쥒쥓쥔쥕쥖쥗쥘쥙쥚쥛쥜쥝쥞쥟쥠쥡쥢쥣쥤쥥쥦쥧쥨쥩쥪쥫쥬쥭쥮쥯쥰쥱
쥲쥳쥴쥵쥶쥷쥸쥹쥺쥻쥼쥽쥾쥿즀즁즂즃즄즅즆즇즈즉즊즋즌즍즎즏즐즑
즒즓즔즕즖즗즘즙즚즛즜증즞즟즠즡즢즣즤즥즦즧즨즩즪즫즬즭즮즯즰즱
즲즳즴즵즶즷즸즹즺즻즼즽즾즿지직짂짃진짅짆짇질짉짊짋짌짍짎짏짐집
짒짓짔징짖짗짘짙짚짛짜짝짞짟짠짡짢짣짤짥짦짧짨짩짪짫짬짭짮짯짰짱
짲짳짴짵짶짷째짹짺짻짼짽짾짿쨀쨁쨂쨃쨄쨅쨆쨇쨈쨉쨊쨋쨌쨍쨎쨏쨐쨑
쨒쨓쨔쨕쨖쨗쨘쨙쨚쨛쨜쨝쨞쨟쨠쨡쨢쨣쨤쨥쨦쨧쨨쨩쨪쨫쨬쨭쨮쨯쨰쨱
쨲쨳쨴쨵쨶쨷쨸쨹쨺쨻쨼쨽쨾쨿쩀쩁쩂쩃쩄쩅쩆쩇쩈쩉쩊쩋쩌쩍쩎쩏쩐쩑
쩒쩓쩔쩕쩖쩗쩘쩙쩚쩛쩜쩝쩞쩟쩠쩡쩢쩣쩤쩥쩦쩧쩨쩩쩪쩫쩬쩭쩮쩯쩰쩱
쩲쩳쩴쩵쩶쩷쩸쩹쩺쩻쩼쩽쩾쩿쪀쪁쪂쪃쪄쪅쪆쪇쪈쪉쪊쪋쪌쪍쪎쪏쪐쪑
쪒쪓쪔쪕쪖쪗쪘쪙쪚쪛쪜쪝쪞쪟쪠쪡쪢쪣쪤쪥쪦쪧쪨쪩쪪쪫쪬쪭쪮쪯쪰쪱
쪲쪳쪴쪵쪶쪷쪸쪹쪺쪻쪼쪽쪾쪿쫀쫁쫂쫃쫄쫅쫆쫇쫈쫉쫊쫋쫌쫍쫎쫏쫐쫑
쫒쫓쫔쫕쫖쫗쫘쫙쫚쫛쫜쫝쫞쫟쫠쫡쫢쫣쫤쫥쫦쫧쫨쫩쫪쫫쫬쫭쫮쫯쫰쫱
쫲쫳쫴쫵쫶쫷쫸쫹쫺쫻쫼쫽쫾쫿쬀쬁쬂쬃쬄쬅쬆쬇쬈쬉쬊쬋쬌쬍쬎쬏쬐쬑
쬒쬓쬔쬕쬖쬗쬘쬙쬚쬛쬜쬝쬞쬟쬠쬡쬢쬣쬤쬥쬦쬧쬨쬩쬪쬫쬬쬭쬮쬯쬰쬱
쬲쬳쬴쬵쬶쬷쬸쬹쬺쬻쬼쬽쬾쬿쭀쭁쭂쭃쭄쭅쭆쭇쭈쭉쭊쭋쭌쭍쭎쭏쭐쭑
쭒쭓쭔쭕쭖쭗쭘쭙쭚쭛쭜쭝쭞쭟쭠쭡쭢쭣쭤쭥쭦쭧쭨쭩쭪쭫쭬쭭쭮쭯쭰쭱
쭲쭳쭴쭵쭶쭷쭸쭹쭺쭻쭼쭽쭾쭿쮀쮁쮂쮃쮄쮅쮆쮇쮈쮉쮊쮋쮌쮍쮎쮏쮐쮑
쮒쮓쮔쮕쮖쮗쮘쮙쮚쮛쮜쮝쮞쮟쮠쮡쮢쮣쮤쮥쮦쮧쮨쮩쮪쮫쮬쮭쮮쮯쮰쮱
쮲쮳쮴쮵쮶쮷쮸쮹쮺쮻쮼쮽쮾쮿쯀쯁쯂쯃쯄쯅쯆쯇쯈쯉쯊쯋쯌쯍쯎쯏쯐쯑
쯒쯓쯔쯕쯖쯗쯘쯙쯚쯛쯜쯝쯞쯟쯠쯡쯢쯣쯤쯥쯦쯧쯨쯩쯪쯫쯬쯭쯮쯯쯰쯱
쯲쯳쯴쯵쯶쯷쯸쯹쯺쯻쯼쯽쯾쯿찀찁찂찃찄찅찆찇찈찉찊찋찌찍찎찏찐찑
찒찓찔찕찖찗찘찙찚찛찜찝찞찟찠찡찢찣찤찥찦찧차착찪찫찬찭찮찯찰찱
찲찳찴찵찶찷참찹찺찻찼창찾찿챀챁챂챃채책챆챇챈챉챊챋챌챍챎챏챐챑
챒챓챔챕챖챗챘챙챚챛챜챝챞챟챠챡챢챣챤챥챦챧챨챩챪챫챬챭챮챯챰챱
챲챳챴챵챶챷챸챹챺챻챼챽챾챿첀첁첂첃첄첅첆첇첈첉첊첋첌첍첎첏첐첑
첒첓첔첕첖첗처척첚첛천첝첞첟철첡첢첣첤첥첦첧첨첩첪첫첬청첮첯첰첱
첲첳체첵첶첷첸첹첺첻첼첽첾첿쳀쳁쳂쳃쳄쳅쳆쳇쳈쳉쳊쳋쳌쳍쳎쳏쳐쳑
쳒쳓쳔쳕쳖쳗쳘쳙쳚쳛쳜쳝쳞쳟쳠쳡쳢쳣쳤쳥쳦쳧쳨쳩쳪쳫쳬쳭쳮쳯쳰쳱
쳲쳳쳴쳵쳶쳷쳸쳹쳺쳻쳼쳽쳾쳿촀촁촂촃촄촅촆촇초촉촊촋촌촍촎촏촐촑
촒촓촔촕촖촗촘촙촚촛촜총촞촟촠촡촢촣촤촥촦촧촨촩촪촫촬촭촮촯촰촱
촲촳촴촵촶촷촸촹촺촻촼촽촾촿쵀쵁쵂쵃쵄쵅쵆쵇쵈쵉쵊쵋쵌쵍쵎쵏쵐쵑
쵒쵓쵔쵕쵖쵗쵘쵙쵚쵛최쵝쵞쵟쵠쵡쵢쵣쵤쵥쵦쵧쵨쵩쵪쵫쵬쵭쵮쵯쵰쵱
쵲쵳쵴쵵쵶쵷쵸쵹쵺쵻쵼쵽쵾쵿춀춁춂춃춄춅춆춇춈춉춊춋춌춍춎춏춐춑
춒춓추축춖춗춘춙춚춛출춝춞춟춠춡춢춣춤춥춦춧춨충춪춫춬춭춮춯춰춱
춲춳춴춵춶춷춸춹춺춻춼춽춾춿췀췁췂췃췄췅췆췇췈췉췊췋췌췍췎췏췐췑
췒췓췔췕췖췗췘췙췚췛췜췝췞췟췠췡췢췣췤췥췦췧취췩췪췫췬췭췮췯췰췱
췲췳췴췵췶췷췸췹췺췻췼췽췾췿츀츁츂츃츄츅츆츇츈츉츊츋츌츍츎츏츐츑
츒츓츔츕츖츗츘츙츚츛츜츝츞츟츠측츢츣츤츥츦츧츨츩츪츫츬츭츮츯츰츱
츲츳츴층츶츷츸츹츺츻츼츽츾츿칀칁칂칃칄칅칆칇칈칉칊칋칌칍칎칏칐칑
칒칓칔칕칖칗치칙칚칛친칝칞칟칠칡칢칣칤칥칦칧침칩칪칫칬칭칮칯칰칱
칲칳카칵칶칷칸칹칺칻칼칽칾칿캀캁캂캃캄캅캆캇캈캉캊캋캌캍캎캏캐캑
캒캓캔캕캖캗캘캙캚캛캜캝캞캟캠캡캢캣캤캥캦캧캨캩캪캫캬캭캮캯캰캱
캲캳캴캵캶캷캸캹캺캻캼캽캾캿컀컁컂컃컄컅컆컇컈컉컊컋컌컍컎컏컐컑
컒컓컔컕컖컗컘컙컚컛컜컝컞컟컠컡컢컣커컥컦컧컨컩컪컫컬컭컮컯컰컱
컲컳컴컵컶컷컸컹컺컻컼컽컾컿케켁켂켃켄켅켆켇켈켉켊켋켌켍켎켏켐켑
켒켓켔켕켖켗켘켙켚켛켜켝켞켟켠켡켢켣켤켥켦켧켨켩켪켫켬켭켮켯켰켱
켲켳켴켵켶켷켸켹켺켻켼켽켾켿콀콁콂콃콄콅콆콇콈콉콊콋콌콍콎콏콐콑
콒콓코콕콖콗콘콙콚콛콜콝콞콟콠콡콢콣콤콥콦콧콨콩콪콫콬콭콮콯콰콱
콲콳콴콵콶콷콸콹콺콻콼콽콾콿쾀쾁쾂쾃쾄쾅쾆쾇쾈쾉쾊쾋쾌쾍쾎쾏쾐쾑
쾒쾓쾔쾕쾖쾗쾘쾙쾚쾛쾜쾝쾞쾟쾠쾡쾢쾣쾤쾥쾦쾧쾨쾩쾪쾫쾬쾭쾮쾯쾰쾱
쾲쾳쾴쾵쾶쾷쾸쾹쾺쾻쾼쾽쾾쾿쿀쿁쿂쿃쿄쿅쿆쿇쿈쿉쿊쿋쿌쿍쿎쿏쿐쿑
쿒쿓쿔쿕쿖쿗쿘쿙쿚쿛쿜쿝쿞쿟쿠쿡쿢쿣쿤쿥쿦쿧쿨쿩쿪쿫쿬쿭쿮쿯쿰쿱
쿲쿳쿴쿵쿶쿷쿸쿹쿺쿻쿼쿽쿾쿿퀀퀁퀂퀃퀄퀅퀆퀇퀈퀉퀊퀋퀌퀍퀎퀏퀐퀑
퀒퀓퀔퀕퀖퀗퀘퀙퀚퀛퀜퀝퀞퀟퀠퀡퀢퀣퀤퀥퀦퀧퀨퀩퀪퀫퀬퀭퀮퀯퀰퀱
퀲퀳퀴퀵퀶퀷퀸퀹퀺퀻퀼퀽퀾퀿큀큁큂큃큄큅큆큇큈큉큊큋큌큍큎큏큐큑
큒큓큔큕큖큗큘큙큚큛큜큝큞큟큠큡큢큣큤큥큦큧큨큩큪큫크큭큮큯큰큱
큲큳클큵큶큷큸큹큺큻큼큽큾큿킀킁킂킃킄킅킆킇킈킉킊킋킌킍킎킏킐킑
킒킓킔킕킖킗킘킙킚킛킜킝킞킟킠킡킢킣키킥킦킧킨킩킪킫킬킭킮킯킰킱
킲킳킴킵킶킷킸킹킺킻킼킽킾킿타탁탂탃탄탅탆탇탈탉탊탋탌탍탎탏탐탑
탒탓탔탕탖탗탘탙탚탛태택탞탟탠탡탢탣탤탥탦탧탨탩탪탫탬탭탮탯탰탱
탲탳탴탵탶탷탸탹탺탻탼탽탾탿턀턁턂턃턄턅턆턇턈턉턊턋턌턍턎턏턐턑
턒턓턔턕턖턗턘턙턚턛턜턝턞턟턠턡턢턣턤턥턦턧턨턩턪턫턬턭턮턯터턱
턲턳턴턵턶턷털턹턺턻턼턽턾턿텀텁텂텃텄텅텆텇텈텉텊텋테텍텎텏텐텑
텒텓텔텕텖텗텘텙텚텛템텝텞텟텠텡텢텣텤텥텦텧텨텩텪텫텬텭텮텯텰텱
텲텳텴텵텶텷텸텹텺텻텼텽텾텿톀톁톂톃톄톅톆톇톈톉톊톋톌톍톎톏톐톑
톒톓톔톕톖톗톘톙톚톛톜톝톞톟토톡톢톣톤톥톦톧톨톩톪톫톬톭톮톯톰톱
톲톳톴통톶톷톸톹톺톻톼톽톾톿퇀퇁퇂퇃퇄퇅퇆퇇퇈퇉퇊퇋퇌퇍퇎퇏퇐퇑
퇒퇓퇔퇕퇖퇗퇘퇙퇚퇛퇜퇝퇞퇟퇠퇡퇢퇣퇤퇥퇦퇧퇨퇩퇪퇫퇬퇭퇮퇯퇰퇱
퇲퇳퇴퇵퇶퇷퇸퇹퇺퇻퇼퇽퇾퇿툀툁툂툃툄툅툆툇툈툉툊툋툌툍툎툏툐툑
툒툓툔툕툖툗툘툙툚툛툜툝툞툟툠툡툢툣툤툥툦툧툨툩툪툫투툭툮툯툰툱
툲툳툴툵툶툷툸툹툺툻툼툽툾툿퉀퉁퉂퉃퉄퉅퉆퉇퉈퉉퉊퉋퉌퉍퉎퉏퉐퉑
퉒퉓퉔퉕퉖퉗퉘퉙퉚퉛퉜퉝퉞퉟퉠퉡퉢퉣퉤퉥퉦퉧퉨퉩퉪퉫퉬퉭퉮퉯퉰퉱
퉲퉳퉴퉵퉶퉷퉸퉹퉺퉻퉼퉽퉾퉿튀튁튂튃튄튅튆튇튈튉튊튋튌튍튎튏튐튑
튒튓튔튕튖튗튘튙튚튛튜튝튞튟튠튡튢튣튤튥튦튧튨튩튪튫튬튭튮튯튰튱
튲튳튴튵튶튷트특튺튻튼튽튾튿틀틁틂틃틄틅틆틇틈틉틊틋틌틍틎틏틐틑
틒틓틔틕틖틗틘틙틚틛틜틝틞틟틠틡틢틣틤틥틦틧틨틩틪틫틬틭틮틯티틱
틲틳틴틵틶틷틸틹틺틻틼틽틾틿팀팁팂팃팄팅팆팇팈팉팊팋파팍팎팏판팑
팒팓팔팕팖팗팘팙팚팛팜팝팞팟팠팡팢팣팤팥팦팧패팩팪팫팬팭팮팯팰팱
팲팳팴팵팶팷팸팹팺팻팼팽팾팿퍀퍁퍂퍃퍄퍅퍆퍇퍈퍉퍊퍋퍌퍍퍎퍏퍐퍑
퍒퍓퍔퍕퍖퍗퍘퍙퍚퍛퍜퍝퍞퍟퍠퍡퍢퍣퍤퍥퍦퍧퍨퍩퍪퍫퍬퍭퍮퍯퍰퍱
퍲퍳퍴퍵퍶퍷퍸퍹퍺퍻퍼퍽퍾퍿펀펁펂펃펄펅펆펇펈펉펊펋펌펍펎펏펐펑
펒펓펔펕펖펗페펙펚펛펜펝펞펟펠펡펢펣펤펥펦펧펨펩펪펫펬펭펮펯펰펱
펲펳펴펵펶펷편펹펺펻펼펽펾펿폀폁폂폃폄폅폆폇폈평폊폋폌폍폎폏폐폑
폒폓폔폕폖폗폘폙폚폛폜폝폞폟폠폡폢폣폤폥폦폧폨폩폪폫포폭폮폯폰폱
폲폳폴폵폶폷폸폹폺폻폼폽폾폿퐀퐁퐂퐃퐄퐅퐆퐇퐈퐉퐊퐋퐌퐍퐎퐏퐐퐑
퐒퐓퐔퐕퐖퐗퐘퐙퐚퐛퐜퐝퐞퐟퐠퐡퐢퐣퐤퐥퐦퐧퐨퐩퐪퐫퐬퐭퐮퐯퐰퐱
퐲퐳퐴퐵퐶퐷퐸퐹퐺퐻퐼퐽퐾퐿푀푁푂푃푄푅푆푇푈푉푊푋푌푍푎푏푐푑
푒푓푔푕푖푗푘푙푚푛표푝푞푟푠푡푢푣푤푥푦푧푨푩푪푫푬푭푮푯푰푱
푲푳푴푵푶푷푸푹푺푻푼푽푾푿풀풁풂풃풄풅풆풇품풉풊풋풌풍풎풏풐풑
풒풓풔풕풖풗풘풙풚풛풜풝풞풟풠풡풢풣풤풥풦풧풨풩풪풫풬풭풮풯풰풱
풲풳풴풵풶풷풸풹풺풻풼풽풾풿퓀퓁퓂퓃퓄퓅퓆퓇퓈퓉퓊퓋퓌퓍퓎퓏퓐퓑
퓒퓓퓔퓕퓖퓗퓘퓙퓚퓛퓜퓝퓞퓟퓠퓡퓢퓣퓤퓥퓦퓧퓨퓩퓪퓫퓬퓭퓮퓯퓰퓱
퓲퓳퓴퓵퓶퓷퓸퓹퓺퓻퓼퓽퓾퓿픀픁픂픃프픅픆픇픈픉픊픋플픍픎픏픐픑
픒픓픔픕픖픗픘픙픚픛픜픝픞픟픠픡픢픣픤픥픦픧픨픩픪픫픬픭픮픯픰픱
픲픳픴픵픶픷픸픹픺픻피픽픾픿핀핁핂핃필핅핆핇핈핉핊핋핌핍핎핏핐핑
핒핓핔핕핖핗하학핚핛한핝핞핟할핡핢핣핤핥핦핧함합핪핫핬항핮핯핰핱
핲핳해핵핶핷핸핹핺핻핼핽핾핿햀햁햂햃햄햅햆햇했행햊햋햌햍햎햏햐햑
햒햓햔햕햖햗햘햙햚햛햜햝햞햟햠햡햢햣햤향햦햧햨햩햪햫햬햭햮햯햰햱
햲햳햴햵햶햷햸햹햺햻햼햽햾햿헀헁헂헃헄헅헆헇허헉헊헋헌헍헎헏헐헑
헒헓헔헕헖헗험헙헚헛헜헝헞헟헠헡헢헣헤헥헦헧헨헩헪헫헬헭헮헯헰헱
헲헳헴헵헶헷헸헹헺헻헼헽헾헿혀혁혂혃현혅혆혇혈혉혊혋혌혍혎혏혐협
혒혓혔형혖혗혘혙혚혛혜혝혞혟혠혡혢혣혤혥혦혧혨혩혪혫혬혭혮혯혰혱
혲혳혴혵혶혷호혹혺혻혼혽혾혿홀홁홂홃홄홅홆홇홈홉홊홋홌홍홎홏홐홑
홒홓화확홖홗환홙홚홛활홝홞홟홠홡홢홣홤홥홦홧홨황홪홫홬홭홮홯홰홱
홲홳홴홵홶홷홸홹홺홻홼홽홾홿횀횁횂횃횄횅횆횇횈횉횊횋회획횎횏횐횑
횒횓횔횕횖횗횘횙횚횛횜횝횞횟횠횡횢횣횤횥횦횧효횩횪횫횬횭횮횯횰횱
횲횳횴횵횶횷횸횹횺횻횼횽횾횿훀훁훂훃후훅훆훇훈훉훊훋훌훍훎훏훐훑
훒훓훔훕훖훗훘훙훚훛훜훝훞훟훠훡훢훣훤훥훦훧훨훩훪훫훬훭훮훯훰훱
훲훳훴훵훶훷훸훹훺훻훼훽훾훿휀휁휂휃휄휅휆휇휈휉휊휋휌휍휎휏휐휑
휒휓휔휕휖휗휘휙휚휛휜휝휞휟휠휡휢휣휤휥휦휧휨휩휪휫휬휭휮휯휰휱
휲휳휴휵휶휷휸휹휺휻휼휽휾휿흀흁흂흃흄흅흆흇흈흉흊흋흌흍흎흏흐흑
흒흓흔흕흖흗흘흙흚흛흜흝흞흟흠흡흢흣흤흥흦흧흨흩흪흫희흭흮흯흰흱
흲흳흴흵흶흷흸흹흺흻흼흽흾흿힀힁힂힃힄힅힆힇히힉힊힋힌힍힎힏힐힑
힒힓힔힕힖힗힘힙힚힛힜힝힞힟힠힡힢힣





渚fffiflffifflſtst﬇יִ◌ﬞײַﬠﬡﬢﬣﬤﬥﬦﬧﬨ﬩
שׁשׂשּׁשּׂאַאָאּבּגּדּהּוּזּ﬷טּיּךּכּלּ﬽מּ﬿נּסּ﭂ףּפּ﭅צּקּרּשּתּוֹבֿכֿפֿﭏﭐﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯼﯽﯾﯿﴼﴽﷺ﷽︑︒︙︰︱︲︳︴︵︶︷︸︹︺
︻︼︽︾︿﹀﹁﹂﹃﹄ﹰﹱﹲﹳﹴﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜ
ﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜ
ﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ!"#$%&'()*+,-./0
123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz{|}~⦅⦆。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキクケコサシスセソタ
チツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙゚ᅠᄀᄁᆪᄂᆬᆭᄃᄄᄅᆰᆱᆲᆳᆴᆵᄚᄆᄇᄈᄡᄉᄊᄋᄌᄍᄎᄏᄐᄑ하ᅢ
ᅣᅤᅥᅦᅧᅨᅩᅪᅫᅬᅭᅮᅯᅰᅱᅲᅳᅴᅵ¢£¬ ̄¦¥₩│←↑→↓■○�￾𐐀𐐁𐐂𐐃𐐄𐐅𐐆𐐇𐐈𐐉𐐊𐐋𐐌𐐍𐐎𐐏𐐐𐐑
𐐒𐐓𐐔𐐕𐐖𐐗𐐘𐐙𐐚𐐛𐐜𐐝𐐞𐐟𐐠𐐡𐐢𐐣𐐤𐐥𐐦𐐧𐐨𐐩𐐪𐐫𐐬𐐭𐐮𐐯𐐰𐐱𐐲𐐳𐐴𐐵𐐶𐐷𐐸𐐹𐐺𐐻𐐼𐐽𐐾𐐿𐑀𐑁𐑂𐑃𐑄𐑅𐑆𐑇𐑈𐑉𐑊𐑋𐑌𐑍𐑎𐑏𐑐𐑑
𐑒𐑓𐑔𐑕𐑖𐑗𐑘𐑙𐑚𐑛𐑜𐑝𐑞𐑟𐑠𐑡𐑢𐑣𐑤𐑥𐑦𐑧𐑨𐑩𐑪𐑫𐑬𐑭𐑮𐑯𐑰𐑱𐑲𐑳𐑴𐑵𐑶𐑷𐑸𐑹𐑺𐑻𐑼𐑽𐑾𐑿𐞀𐞁𐞂𐞃𐞄𐞅𐞇𐞈𐞉𐞊𐞋𐞌𐞍𐞎𐞏𐞐𐞑𐞒
𐞓𐞔𐞕𐞖𐞗𐞘𐞙𐞚𐞛𐞜𐞝𐞞𐞟𐞠𐞡𐞢𐞣𐞤𐞥𐞦𐞧𐞨𐞩𐞪𐞫𐞬𐞭𐞮𐞯𐞰𐞱𐞲𐞳𐞴𐞵𐞶𐞷𐞸𐞹𐞺𐤀𐤁𐤂𐤃𐤄𐤅𐤆𐤇𐤈𐤉𐤊𐤋𐤌𐤍𐤎𐤏𐤐𐤑𐤒𐤓𐤔𐤕𝐀𝐁
𝐂𝐃𝐄𝐅𝐆𝐇𝐈𝐉𝐊𝐋𝐌𝐍𝐎𝐏𝐐𝐑𝐒𝐓𝐔𝐕𝐖𝐗𝐘𝐙𝐚𝐛𝐜𝐝𝐞𝐟𝐠𝐡𝐢𝐣𝐤𝐥𝐦𝐧𝐨𝐩𝐪𝐫𝐬𝐭𝐮𝐯𝐰𝐱𝐲𝐳𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻𝐼𝐽𝐾𝐿𝑀𝑁
𝑂𝑃𝑄𝑅𝑆𝑇𝑈𝑉𝑊𝑋𝑌𝑍𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔𝑕𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠𝑡𝑢𝑣𝑤𝑥𝑦𝑧𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬𝑭𝑮𝑯𝑰𝑱𝑲𝑳𝑴𝑵𝑶𝑷𝑸𝑹𝑺𝑻𝑼𝑽𝑾𝑿𝒀𝒁
𝒂𝒃𝒄𝒅𝒆𝒇𝒈𝒉𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎𝒏𝒐𝒑𝒒𝒓𝒔𝒕𝒖𝒗𝒘𝒙𝒚𝒛𝒜𝒝𝒞𝒟𝒠𝒡𝒢𝒣𝒤𝒥𝒦𝒧𝒨𝒩𝒪𝒫𝒬𝒭𝒮𝒯𝒰𝒱𝒲𝒳𝒴𝒵𝒶𝒷𝒸𝒹𝒺𝒻𝒼𝒽𝒾𝒿𝓀𝓁
𝓂𝓃𝓄𝓅𝓆𝓇𝓈𝓉𝓊𝓋𝓌𝓍𝓎𝓏𝔄𝔅𝔆𝔇𝔈𝔉𝔊𝔋𝔌𝔍𝔎𝔏𝔐𝔑𝔒𝔓𝔔𝔕𝔖𝔗𝔘𝔙𝔚𝔛𝔜𝔝𝔞𝔟𝔠𝔡𝔢𝔣𝔤𝔥𝔦𝔧𝔨𝔩𝔪𝔫𝔬𝔭𝔮𝔯𝔰𝔱𝔲𝔳𝔴𝔵
𝔶𝔷𝔸𝔹𝔺𝔻𝔼𝔽𝔾𝔿𝕀𝕁𝕂𝕃𝕄𝕅𝕆𝕇𝕈𝕉𝕊𝕋𝕌𝕍𝕎𝕏𝕐𝕑𝕒𝕓𝕔𝕕𝕖𝕗𝕘𝕙𝕚𝕛𝕜𝕝𝕞𝕟𝕠𝕡𝕢𝕣𝕤𝕥𝕦𝕧𝕨𝕩𝕪𝕫𝕬𝕭𝕮𝕯𝕰𝕱𝕲𝕳𝕴𝕵
𝕶𝕷𝕸𝕹𝕺𝕻𝕼𝕽𝕾𝕿𝖀𝖁𝖂𝖃𝖄𝖅𝖆𝖇𝖈𝖉𝖊𝖋𝖌𝖍𝖎𝖏𝖐𝖑𝖒𝖓𝖔𝖕𝖖𝖗𝖘𝖙𝖚𝖛𝖜𝖝𝖞𝖟𝖠𝖡𝖢𝖣𝖤𝖥𝖦𝖧𝖨𝖩𝖪𝖫𝖬𝖭𝖮𝖯𝖰𝖱𝖲𝖳𝖴𝖵
𝖶𝖷𝖸𝖹𝖺𝖻𝖼𝖽𝖾𝖿𝗀𝗁𝗂𝗃𝗄𝗅𝗆𝗇𝗈𝗉𝗊𝗋𝗌𝗍𝗎𝗏𝗐𝗑𝗒𝗓𝗔𝗕𝗖𝗗𝗘𝗙𝗚𝗛𝗜𝗝𝗞𝗟𝗠𝗡𝗢𝗣𝗤𝗥𝗦𝗧𝗨𝗩𝗪𝗫𝗬𝗭𝗮𝗯𝗰𝗱𝗲𝗳𝗴𝗵
𝗶𝗷𝗸𝗹𝗺𝗻𝗼𝗽𝗾𝗿𝘀𝘁𝘂𝘃𝘄𝘅𝘆𝘇𝘈𝘉𝘊𝘋𝘌𝘍𝘎𝘏𝘐𝘑𝘒𝘓𝘔𝘕𝘖𝘗𝘘𝘙𝘚𝘛𝘜𝘝𝘞𝘟𝘠𝘡𝘢𝘣𝘤𝘥𝘦𝘧𝘨𝘩𝘪𝘫𝘬𝘭𝘮𝘯𝘰𝘱𝘲𝘳𝘴𝘵
𝘶𝘷𝘸𝘹𝘺𝘻𝚨𝚩𝚪𝚫𝚬𝚭𝚮𝚯𝚰𝚱𝚲𝟎𝟏𝟐𝟑𝟒𝟓𝟔𝟕𝟖𝟗𝟘𝟙𝟚𝟛𝟜𝟝𝟞𝟟𝟠𝟡𝟢𝟣𝟤𝟥𝟦𝟧𝟨𝟩𝟪𝟫𝟶𝟷𝟸𝟹𝟺𝟻𝟼𝟽𝟾𝟿🀀🀁🀂🀃🀄🀅
🀆🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀍🀎🀏🀐🀑🀒🀓🀔🀕🀖🀗🀘🀙🀚🀛🀜🀝🀞🀟🀠🀡🀢🀣🀤🀥🀦🀧🀨🀩🀪🀫🂠🂡🂢🂣🂤🂥🂦🂧🂨🂩🂪🂫🂬🂭🂮🂱🂲🂳🂴🂵🂶🂷🂸🂹🂺🂻
🂼🂽🂾🃁🃂🃃🃄🃅🃆🃇🃈🃉🃊🃋🃌🃍🃎🃏🃑🃒🃓🃔🃕🃖🃗🃘🃙🃚🃛🃜🃝🃞🃟
there are 22205 characters supported
there are 11172 hangul precomposed characters supported
there are 11033 non-hangul characters supported
there are 2029 chinese characters supported